Vloga Občine Trbovlje

Po avgustovski odločitvi sodišča, ki je ugotovilo, da dovoljenje za rabo petrolkoksa Lafargeu ne bi smelo biti nikoli izdano, se upravičeno sprašujemo, kaj je za zaščito okolja in zdravja v postopku storila Občina Trbovlje. Izkaže se, da je svojo vlogo stranske udeleženke vseskozi igrala izrazito pasivno in da od nje občani v več let trajajočem postopku niso imeli nikakršne koristi.

Odgovor Občine Trbovlje z dne 08.04.2013
Tipičen dopis na eni strani A4 (PDF, 248 KB), kakršne je v uradni spis vlagala Občina Trbovlje pod županom Trevnom. Odločevalcem v Ljubljani sporočajo, da so dokumentacijo uspešno prejeli, se z njo celo seznanili, nakar jim priporočajo, da naj upoštevajo veljavne predpise. O kakšnih vsebinskih ali konkretnih pripombah ni niti sledu.


1. Status stranskega udeleženca

Status stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je izjemno pomemben! Za razliko od ostale javnosti stranski udeleženec nima samo pasivne pravice, da je obveščen o dogajanju, pač pa lahko vanj aktivno posega s predlogi, pripombami in drugimi pravnimi sredstvi. Uroš Macerl in Eko krog sta prek okoljskega ministrstva ali sodišča tako lahko dosegla:

 • odpravo prvega dovoljenja za sežig odpadkov julija 2009;
 • odpravo drugega dovoljenja za sežig odpadkov februarja 2011;
 • uradno prepoznanje naprave za sežig odpadkov kot nove naprave julija 2011 in
 • odpravo novo izdanega dovoljenja za uporabo petrolkoksa avgusta 2014.

Karikatura od vplivnega območja

Tovarni in državnim organom gre seveda v nos, če kdo spodbija njihove štemplje. Lafarge je tako pri EIMV naročil tragikomično študijo, ki je februarja 2012 “pokazala” vplivno območje znotraj tovarniške ograje, s čimer bi se v postopku rad znebil kmeta Macerla in vseh drugih, ki živimo onkraj dotične ograje.

Za vsak slučaj sta si septembra lani sodno izborili status tudi okoljski organizaciji Focus in PIC. Od takrat naprej v postopku sodelujejo:

 • Lafarge Cement – kot prosilec za okoljevarstveno dovoljenje za proizvodnjo cementa na določen način;
 • Občina Trbovlje(!) – kot stranska udeleženka;
 • kmet Uroš Macerl – kot stranski udeleženec, ob strokovni pomoči Eko kroga;
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj – kot nova stranska udeleženka, in
 • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC – prav tako.

Biti stranski udeleženec v postopku je torej nekaj, kar si častno izboriš in braniš, da lahko preprečiš katastrofo, kakršna je bilo sežiganje odpadkov v neprevetrenih zasavskih dolinah, vsem lobističnim in kapitalskim pritiskom navkljub.

2. Občina Trbovlje kot stranska udeleženka

Občina Trbovlje je od samega začetka postopka, v katerem je Lafarge želel pridobiti žig na okoljevarstveno dovoljenje, v postopku formalno sodelovala kot uradna stranska udeleženka. Poleg nje je imel ta status od samega začetka le še Macerl, ostale stranske udeležence, vključno s sosednjo Občino Zagorje ob Savi, pa je Lafargeu in uradnim organom sprva uspelo izločiti oz. jih sploh ne vključiti.

Kljub temu, da bi težko zanikali, da naprava leži v Trbovljah, in da ima na občane znaten vpliv (če verjamemo nosu in ne EIMV), se Občina Trbovlje obnaša povsem pasivno.

V prvih letih postopka je zatajila del prebivalstva, ki živi v neposredni bližini tovarne.

Kljub izrecnim opozorilom stranskega udeleženca Macerla in Eko kroga, se do tega, da ob dimniku živijo prebivalci na naslovih Ob železnici 14, 15, 17, 19 in Kolodvorska 9 (vse to celo znotraj že takrat nesramno ozko določenega vplivnega območja, ki je bilo pozneje celo še zoženo do absurda), občina ni opredelila in tega v postopku ni nikoli izpostavila, ter tako zatajila prebivalce. Tudi zato smo vohali smeti.

3. Dopisi Občine Trbovlje – ena stran A4

Celotni uradni spis v zadevi izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu, ki bi potencialno dovoljevalo (vmes pa nekaj časa tudi v praksi je dovoljevalo) sežiganje odpadkov in petrolkoksa, z vsemi prilogami obsega več tisoč strani.

Dokumentacija, prejeta oktobra 2013 v 15-dnevno izjasnitev

V Eko krogu se trudimo po svojih močeh. Na drugi strani imamo multinacionalko Lafarge z dobro plačano odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki si prizadevajo dobiti dovoljenje za vsako ceno.

Samo oktobra lani so npr. stranski udeleženci z Agencije RS za okolje (ARSO) prejeli čez 500 strani dodatne dokumentacije (slika desno), ki je skrivala Lafargeev nov pravni manever, in na katero smo se morali izjasniti v samo 15 dneh. Odgovorili smo v roku, pripombe na ARSO smo podali na 17 straneh, skupaj s prilogami jih je bilo celo prek 100.

Na ta isti kup papirja je pripombe podala tudi Občina Trbovlje. Ker gre za okoljsko zadevo, so varčevali s papirjem – odgovorili so na eni strani A4 (PDF, 40 KB):

Spoštovani!
Odgovor Občine Trbovlje na 500 strani - na eni strani A4
Dne 23. 10. 2013 smo z vaše strani prejeli poziv k izjasnitvi o prejeti dopolnitvi vloge upravljavca Lafarge Cement d.o.o. v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.
V prilogi smo prejeli naslednje dokumente:

 • Dopis Agencije RS za okolje št. 35407-104/2006-368 z dne 1.8.2013
 • Dopis Agencije RS za okolje št. 35407-104/2006-373 z dne 30.9,2013
 • Dopis odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p. d.o.o., s prilogami z dne 3.9.2013, z dne 4.9.2013
 • Dopis odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p. d.o.o., z dne 11.9.2013, z dne 13.9.2013
 • Dopis odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p. d.o.o., s prilogami z dne 17.10.2013, z dne 18.10.2013

Naslovni organ obveščamo, da smo se z dokumenti seznanili.

Predlagamo, da organ, pristojen za vodenje postopka, zadevo strokovno preuči in upošteva vsa dejstva in okoliščine, pomembne za ugotovitev dejanskega stanja in odloči v skladu z materialnim in procesnim zakonom ter drugimi veljavnimi predpisi.

Lep pozdrav, župan Vili Treven

In to je vse.

V letih 2013 in 2014, je Uroš Macerl ob pomoči Eko kroga (delno na koncu tudi PIC-a in Focusa) prek odvetniške pisarne Zidar Klemenčič, reagiral na vse spremembe v postopku in v spis vložil 5 dokumentov s pripombami in pritožbami na skupno 80 straneh (tu še niso vštete dodatne priloge) in končno tudi sodni upravni spor s tožbo na 74 straneh.

V tem istem obdobju sta ARSO in MKO sproducirala okoli 20 različnih dokumentov, vključno s pozneje razveljavljenim januarskim okoljevarstvenim dovoljenjem (za petrolkoks), sam Lafarge prek izbrane odvetniške družbe tri pravna mnenja na skupno več kot 100 straneh, ne nazadnje pa tudi sodba upravnega sodišča obsega 29 strani poglobljenega besedila (PDF, 1,4 MB).

V istem obdobju, torej v letih 2013 in 2014, je Občina Trbovlje v spis vložila tri (3) enostranske dokumente, in sicer:

 • dne 18.01.2013 izjasnitev (PDF, 40 KB), v slogu: “Prejeli smo dopis ARSO in se z njim seznanili. Pričakujemo, da bodo ugotovljena vsa dejstva in da bo vse po reglcih.“;
 • dne 08.04.2013 odgovor (PDF, 248 KB): “Obvestili ste nas, da se je Lafarge pritožil. Seznanili smo se s to pritožbo. Zdi se nam, da je vložena v roku. Predlagamo ARSO, da še sama presodi, ali je utemeljena, preden jo posreduje na MKO. Pa lep pozdrav!
 • dne 23.10.2013 izjasnitev (PDF, 40 KB): “Prejeli smo vaše dokumente. O, kar veliko jih je! Pa seznanili smo se tudi. Predlagamo, da vse preučite in pri tem ne kršite zakona (hehehe..).“.

Po oktobru 2013 so na občini očitno obupali in niso več upali priznati, da so se še s čim seznanili.

4. Izredna seja občinskega sveta, marec 2012

Rezultati glasovanja o podpori proizvodnje v Lafarge Cementu, občinski svet Občine Trbovlje, 26. marec 2012

Pasivnost občine, kot stranske udeleženke, je 26. marca 2012 dobila tudi formalno politično pokritje. Takrat so namreč trboveljski občinski svetniki na izredni seji o Lafarge Cementu z znatno večino (ZA – 22, PROTI – 1, VZDRŽANI – 4) izglasovali sklep o podpori proizvodnje v Lafarge Cementu, ne da bi opredelili, kakšna goriva sme cementarna pri tem uporabljati.

Župan Treven je že uvodoma povedal, kam pes taco moli:

Glede na to, da občinski svet ni strokovni organ, želim pojasniti, da današnja seja ni okoljska seja, temveč je v skladu s točko dnevnega reda, ki jo imamo na obravnavi, sklicana z gospodarskega in socialnega vidika kot tematska seja.

Eko krog se je izredne seje udeležil in v skopo odmerjenem času svetnikom predstavil bistvo težave in razloge, zakaj brezpogojna podpora nikakor ni dobra zamisel (prosojnice smo naslovili “O vplivnem območju Lafarge Cementa in drugih vplivih“; glej tudi PDF, 1,55 MB).

Sklepi, takšni kot so (DOC, 59 KB), so zelo zvito napisani, in gredo v smer, da bo občina podprla Lafarge v postopku:

 1. Občinski svet Občine Trbovlje podpira dejavnost proizvodnje cementa v Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje in se zaveda pomena tovarne za prihodnji razvoj regije. Občinski svet prav tako podpira Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje pri ohranitvi čim večjega števila delovnih mest danes in v prihodnje.
 2. Občinski svet Občine Trbovlje poziva vse pristojne organe v Republiki Sloveniji, da v najkrajšem možnem času omogočijo cementarni Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje obratovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za cementarne v Sloveniji in Evropski uniji z upoštevanjem vseh veljavnih zakonov, standardov in predpisov ter ob upoštevanju geografskih in mikroklimatskih razmer.
 3. Župan Občine Trbovlje pozove lastnike Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje k preučitvi vseh možnosti za ohranitev delovnih mest v Trbovljah, kot tudi k preučitvi možnosti povečanja delovnih mest z vlaganjem družbe v druge dejavnosti s področja gradbeništva v okviru njihovih razvojnih usmeritev ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
 4. Občinski svet občine Trbovlje poziva vse predstavnike civilnih iniciativ, da kooperativno sodelujejo z vsemi vodstvi podjetij v Zasavju, ki so IPPC zavezanci tako, da vzpostavijo skupen nadzor upoštevanja okoljevarstvene zakonodaje.
 5. Občinski svet Občine Trbovlje poziva vse tri župane zasavskih občin, da se v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi akterji v Zasavju in pristojnimi državnimi organi čim prej organizira in pripravi regijska OKOLJSKA KONFERENCA.

Prva točka – torej, da občina “podpira dejavnost proizvodnje cementa” – je bistvena, saj se sklep bere kot brezpogojna podpora lokalne skupnosti kakršnikoli proizvodnji cementa, brez navedenih dodatnih pogojev glede goriva (petrolkoks? odpadki?) ali omejitve emisij (spomnimo se, da je bilo nedavno tega Lafargeu dovoljeno emitirati celo 7 ton benzena letno!). Proti takšni formulaciji je takrat nastopilo tudi zasavsko zdravniško društvo, a zaman.

Ostale točke so nekakšni pozivi, ki niso padli na plodna tla, saj regijske okoljske konference ni bilo, delovna mesta se v veliki meri niso ohranila, “veljavnih zakonov, standardov in predpisov” pa tovarna za želeni način proizvodnje (s petrolkoksom) očitno žal ne izpolnjuje, sicer ne bi izgubila dovoljenja.

5. Kdo je glasoval za brezpogojno podporo proizvodnji cementa?

Edina svetnica, ki se je upala javno upreti takšnim sklepom, je bila zdravnica Alenka Forte. Glasovali so takole, v oklepajih je navedena takratna stranka:

ZA:
Franc Blaznek (SD),
Marjana Eberlinc (SD),
Jasna Gabrič (LDS),
Samo Guzej (SD),
Andrej Hribar (LBŽT),
Vida Janežič (SNS),
Tatjana Jevševar (SD),
Marija Juraja (LDS),
Andrej Kavčič (DeSUS),
Gregor Kita (Zares),
Metod Kurent (SNS),
Gregor Meterc (SNS),
Tone Metličar (LBŽT),
Ema Ocvirk (DeSUS),
Desanka Petrič (SD),
Mitja Rozina (SNS),
Tomaž Trotovšek (Zares),
Alojz Vajdič (DeSUS),
mag. Maja Vezovišek (LBŽT),
Tomaž Vresk (SNS),
mag. Barbara Žgajner Tavš (LBŽT) in
Milan Žnidaršič (SD)

VZDRŽANI:
mag. Borut Dolanc (SDS)
Janez Jontes mlajši (SDS)
Marija Majcen (SDS)
Mitja Vozel (SDS)

PROTI:
Alenka Forte dr.med. (SDS)

6. Posnetek 1. izredne seje

TV Trbovlje je posnela dveurni posnetek 1. izredne seje. Kazalo:

00:00:05 – župan Vili Treven
00:11:40 – Sebastjan Ledinek in Janusz Miluch (Lafarge Cement)
00:32:30 – župan Treven
00:33:50 – Boštjan Pihler in Uroš Macerl (Eko krog)
00:56:10 – Nasta Doberlet Bučalič in Tina Pušnik (Civilna iniciativa)
01:17:05 – župan Treven
01:18:10 – Tea Urbanija (Obrtna zbornica Trbovlje)
01:24:00 – Staša Baloh Plahutnik (GZS OO Zasavje)
01:34:10 – župan
01:35:10 – Alenka Forte, dr. med.
01:43:25 – Alojz Vajdič
01:45:55 – Metod Kurent
01:46:45 – župan
01:47:30 – Tatjana Jevševar
01:51:30 – mag. Barbara Žgajner Tavš
01:57:45 – župan
01:59:20 – mag. Borut Dolanc
02:00:00 – Mitja Rozina
02:03:30 – Jasna Gabrič
02:05:55 – župan
02:06:05 – Alenka Forte, dr. med.
02:07:05 – župan napove odmor
02:08:15 – župan prebere sklep
02:11:35 – glasovanje
02:11:50 – rezultati glasovanja

Drugi takratni medijski odziv:

Več sreče prihodnjič.

4 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */