Občinski odlok za cementarno ne predvideva petrolkoksa

Postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge cement d.o.o. je zopet na prvi stopnji (Agencija RS za okolje – ARSO), upravljalec pa mora do konca meseca aprila dopolniti svojo vlogo, k čemur ga je na podlagi napotil iz zadnje sodbe Upravnega sodišča pozvala ARSO. V časniku Delo novinarka Malovrh navaja neuradne (in nepreverjene) informacije, da multinacionalka noče več prositi niti za dovoljenje za premog, kaj šele za petrolkoks.

Veljavni trboveljski občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje cementarne (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/94, PDF, 679 Kb) med dovoljenim gorivom za rabo na področju cementarne petrolkoksa ne našteva. Cementarna ga je kljub temu uporabljala za gorivo vsa leta od prevzema s strani multinacionalke Lafarge. Ko je treba udariti po mizi in občinski odlok uveljaviti, občina prelaga odgovornost na državo, ta pa na občino.

Prelaganje pristojnosti med občinskimi in državnimi organi
Prelaganje odgovornosti za nadzor nad izvajanjem občinskega odloka, ki za cementarno ne predvideva petrolkoksa: Občina Trbovlje meni, da je pristojna gradbena inšpekcija (PDF, 75 Kb), tej se zdi pristojnejši (med)občinski inšpektorat (PDF, 13 Kb), slednji meni, da je zadeva v pristojnosti okoljsko-prostorske inšpekcije (PDF, 43 Kb), ki pa meni, da je pristojen medobčinski inšpektorat (PDF, 61 Kb).


Uradni vestnik Zasavja št. 11/94

Vseskozi tekom postopka se nam zdi eno ključnih vprašanj vrsta energenta, ki ga cementarna pri svoji proizvodnji uporablja. V zvezi s tem problemom sta tako Občina Trbovlje kot Eko krog že pred leti opozorila na Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje P 6/1 – cementarna (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/94 – PDF, 679 Kb), ki ga je izdala občina Trbovlje in je (z dvema, za zadevo nebistvenima spremembama, objavljenima v Uradnih vestnikih Zasavja št. 13/02 in št. 5/11) še danes v veljavi.

V 10. členu navedenega odloka (PDF, 679 Kb) je navedeno, da je na območju cementarne dovoljena zamenjava tehnološkega goriva, pri čemer člen izrecno našteva tri vrste goriva:

10. člen

V območju urejanja so dopustni naslednji posegi v prostor:

– zamenjava tehnološkega goriva (mazut, premog, plin);

(Vir: Odlok Občine Trbovlje o prostorskih ureditvenih pogojih za območje P 6/1 – cementarna, Uradni vestnik Zasavja št. 11/94)

Lafarge Cement d.o.o., ki je pravni naslednik Cementarne Trbovlje, pa pri obratovanju vse od leta 2003 uporablja gorivo petrolkoks, v obdobju med letoma 2009 in 2011 so uporabljali tudi odpadke.

Vse do danes je ostalo nepojasnjeno vprašanje, kakšen status ima občinski odlok v odnosu do okoljevarstvenega dovoljenja ter kdo je pristojen za nadzor nad tem odlokom.

Po pojasnilo smo se obrnili na več pristojnih organov, na podlagi naših prijav smo prejeli naslednje odgovore:

  • Od občine Trbovlje smo prejeli dopis št. 354-19/2008-171 z dne 4.12.2014 (PDF, 75 Kb), da so v zvezi s kršitvijo odloka obvestili gradbeno inšpekcijsko službo. Občina Trbovlje v tem dopisu tudi sporoča, da je sicer že 15.11.2010 z dopisom 354-19/2008-56 opomnila Upravno sodišče, ko je to odločalo v upravnem sporu, na predmetni odlok in njegove določbe.
  • Gradbena inšpekcija IRSPEP se je v dopisu št. 06121-78/2014-104 z dne. 30.12.2014 (PDF, 13 Kb) izrekla za nepristojno v predmetni zadevi ter navedla, da nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov izvaja občina kot izdajatelj odloka oziroma občinski inšpektorat.
  • Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje v dopisu št. 061-41/2015-2 90-1 z dne 27.1.2015 navaja (PDF, 43 Kb), da nadzor Odloka z njihove strani ni mogoč, saj ima tovrstne naloge nadzora po letu 1995 Inšpektorat RS za okolje in prostor na podlagi področne zakonodaje.
  • Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje je v dopisu št. 0618-17/2014-4 z dne 14.1.2014 pojasnil (PDF, 61 Kb), da je predmetni odlok občinski predpis, zato IRSKO ni pristojen za nadzor nad izvajanjem njegovih določb; po njihovem mnenju je ta naloga v pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zaradi spora o pristojnosti smo se po pojasnilo o tem, katera inšpekcijska služba je pristojna za nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov, obrnili na Inšpekcijski svet pri Ministrstvu za javno upravo. Inšpekcijske službe so se samo izrekle za nepristojne, dokončen odgovor pa si mora, tako kot je že običajna praksa v Sloveniji, poiskati civilna družba sama. Skrb vzbujajoče je, da ni dovolj, da (tudi sicer hudo neaktivno) občino in državo samo obvestimo o kršitvi odloka, pač pa moramo sami najti še prava vrata, na katera lahko potrkamo, da uveljavimo pravni red.

Da preprečimo morebitno izdajo novega okoljevarstvenega dovoljenja, ki bi Lafarge Cementu spet dovoljevalo uporabo odpadkov ali petrolkoksa kot gorivo, bo v naslednjih dneh Uroš Macerl kot stranski udeleženec zbrano dokumentacijo o kršenju trboveljskega občinskega odloka tudi uradno vložil na ARSO, v uradni spis zadeve Lafarge.

2 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */