Inšpekcija zaustavila Lafarge

Inšpekcija za okolje in prostor je pod novim vodstvom naložila Lafargeu, da mora ustaviti proizvodnjo klinkerja, kar se je prejšnji teden tudi zgodilo. Tovarna je namreč kljub temu, da nima okoljevarstvenega dovoljenja, februarja znova začela delovati, vključno z uporabo petrolkoksa, številni občani so se kmalu začeli pritoževati zaradi smradu.

Zelena trava, 4. marca 2015
Dogajanje v zaselku Zelena trava v sredo, 4. marca 2015, medtem, ko je Eko krog v Ravenski vasi ravno imel novinarsko konferenco (posnetek). Lafarge se nahaja v dolini za vasjo, med obema hriboma. Pa tega najbrž ni treba posebej povedati.

Odločitev inšpekcije časovno sovpada s postopkom, ki ga je zaradi nelegaliziranega obratovanja tovarne proti Republiki Sloveniji te dni sprožila Evropska komisija.

Evropska komisija je proti Republiki Sloveniji znova sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker delovanje Lafarge cementa v Sloveniji še ni regulirano z okoljevarstvenim dovoljenjem (t.i. IPPC dovoljenjem), obveznim za vse onesnaževalce, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, tovarna pa kljub temu deluje. Evropska komisija predlaga sodišču, da terja od Slovenije plačilo milijonskega pavšalnega zneska in dnevne denarne kazni (1,6 mio EUR + 9000 EUR dnevno), dokler se ne zaščiti zdravje prebivalcev tako, da država uredi delovanje tovarne z izdajo korektnega okoljevarstvenega dovoljenja.

Novinarska konferenca Eko kroga 4. marca 2015, o tem, zakaj bi inšpekcija morala ukrepati (cca. 36-minutni posnetek je objavila TV Trbovlje). Neposredno po konferenci smo izvedeli, da je inšpekcija tudi dejansko ukrepala.

Kljub temu, da Lafarge Cement trenutno nima IPPC dovoljenja, niti pravne podlage za rabo petrolkoksa, je februarja znova zagnal proizvodnjo in kot gorivo uporabljal petrolkoks. Prav zaradi rabe petrolkoksa, ki ga je spremljal značilen smrad, smo v Eko krogu podali inšpekcijsko prijavo. Po naših informacijah so podobno storili tudi posamezni občani Zasavja, bodisi po elektronske poti ali klasično.

K dramatičnosti trenutka, ko se še ni vedelo, ali bo inšpekcija dejansko ukrepala po zakonu in udarila po mizi ali ne, je pripomogla izjava Ministrstva za okolje (MOP) za novinarja Kanala A (PDF, 209 Kb). V tej izjavi je namreč iz klobuka privleklo, da Lafarge obratuje na podlagi Dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz leta 2009, spremenjenega z odločbo iz leta 2010 in Odločbo o odobritvi načrta monitoringa z dne 19. 11. 2013, kjer je kot gorivo, ki se lahko uporablja v rotacijski peči navedeno tudi gorivo petrolkoks.

S takšnim stališčem MOP se seveda nismo mogli strinjati, saj se dovoljenje za emisije toplogrednih plinov sploh ne ukvarja z lokalnim problemom onesnaževanja z vplivom na zdravje ljudi in stanje lokalnega okolja, pač pa samo z globalnim problemom preprečevanja podnebnih sprememb. Osnovni pogoj za zagon in obratovanje nove naprave je najprej pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, izdano na podlagi korektno izvedene presoje vplivov na okolje.

Republika Slovenija se je vendarle izognila posmehu, ko bi pred Sodišče EU prišla z argumentom, da problem onesnaženja rešuje z reguliranim vplivom na dolgoročne podnebne spremembe, in se odločila za ukrepanje po 157. členu ZVO-1.

Tudi EU nam zdaj ne more naložiti kazni, saj v Sloveniji ne obstaja več nobena stara obratujoča naprava, ki ji še ne bi bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje. V času postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja je bil Lafarge Cement večkrat pozvan, naj loči postopek za staro in novo napravo, vendar je vodstvo Lafarge cementa vseskozi vztrajalo na združeni vlogi in s tem poskušalo v eni vlogi za staro napravo legalizirati nepravno stanje iz preteklosti.

Lafarge cementu kot stari napravi je namreč že bilo dvakrat (2009 in 2014) izdano okoljevarstveno dovoljenje, ki pa ga je upravno sodišče obakrat razveljavilo (februarja 2011 in avgusta 2014). Vloga, v kateri Lafarge Cement prosi za okoljevarstveno dovoljenje, namreč zahteva več od tega (večja kapaciteta, zamenjava energenta, itd.), za kar je Lafarge cement kot stara naprava pred izdajo IPPC dovoljenja imel legalno dovoljenje in zakonske podlage. Posledično je tudi upravno sodišče določilo (PDF, 1,4 MB), da je treba postopek voditi po običajni poti za novo napravo. Če v Sloveniji teče postopek za novo napravo, ki še ne obratuje, to prav gotovo ne more biti protipravno, torej tudi Sodišče EU naši državi ne more groziti z denarno kaznijo.

V Sloveniji smo glede tega pred Evropo torej imeli en sam problem: imeli smo novo napravo, ki je obratovala brez okoljevarstvenega dovoljenja, prejšnji odgovorni pa so do zdaj iskali razloge (ki objektivno ne obstajajo), da bi se ohranjal “status quo” in bi naprava lahko delovala. Rešitvi pred postopkom na Sodišču EU sta bili dve:

  • navidezna rešitev, da se iz zraka načara nekakšen razlog, po katerem bi se obratovanje navidez lahko nadaljevalo, da bi Bruselj pospravil postopek v predal (v to smer je šel odgovor s toplogrednim dovoljenjem);
  • radikalnejša, a pravilna rešitev: prepovedati nadaljnje obratovanje tovarne, dokler ne dobi pravega dovoljenja.

Novo formirano okoljsko ministrstvo in inšpekcijske službe so tokrat bolje prevzele odgovornost, da zagotovijo spoštovanje pravnega reda in tovarni do izdaje okoljevarstvenega dovoljenja prepovedale delovanje ter tako zaščitile zdravje prebivalcev in okolja.

2 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */