Novinarska konferenca o pritožbi na OVD

Na novinarski konferenci 13. februarja 2014 je Uroš Macerl v gasilskem domu v Ravenski vasi predstavil vsebino pritožbe, ki jo je ob strokovni pomoči Eko kroga prejšnji teden vložil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. S pritožbo (PDF, 1,5 MB) kot stranski udeleženec izpodbija nedavno izdano novo okoljevarstveno dovoljenje Lafarge Cementu.

Uporabno dovoljenje iz leta 2004
Po januarskem okoljevarstvem dovoljenju sme Lafarge emitirati do cca. 7 ton rakotvornega benzena letno! To je vabilo, ki so ga prejeli novinarji. (Od leve proti desni: mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje, Haimo Primas, direktor Lafarge Cementa d.o.o., Vili Treven, župan Občine Trbovlje.)


Januarja 2014 je po več letih Agencija RS za okolje (ARSO) tovarni Lafarge Cement izdala okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za proizvodnjo cementa. Kljub temu, da v njem tokrat ni sežiga odpadkov, je izdano dovoljenje preprosto sramota za državo in za institucijo, ki ga je izdala. Šele v odločbi so stranski udeleženci izvedeli, da je ARSO vodila postopek, kot da gre za staro napravo. Tudi tokrat je ARSO očitno naredila identično napako kot v postopku za izdajo dovoljenja, ki ga je leta 2011 razveljavilo Upravno sodišče, poleg tega se postavlja vprašanje, ali je s tem želela mimo jasnega navodila sodišča po postopku za stare naprave izdati dovoljenje vsem napravam tovarne Lafarge hkrati, tudi napravam, potrebnim za nameravan sežig odpadkov.

Takšno OVD ne bi bilo mogoče brez predhodne načrtne spremembe zakonodaje. Država je spremenila cel okoljski zakon (ZVO-1F) in Uredbo o emisiji snovi iz nepremičnih virov onesnaženja (pripombe smo takrat podali, a jih ni nihče upošteval). Po spremenjeni Uredbi je bil za izdajo OVD na degradiranem območju, kot je Zasavje, potreben še sprejet Načrt za izboljšanje zraka. Država ga je sprejela decembra lani (Uradni list RS, št. 108/2013) in s tem formalno zadostila svojemu pogoju kljub temu, da Načrt ne predvideva nobenih ukrepov za industrijo (Eko krog jih je sicer zahteval). Zaenkrat edini rezultat Načrta za izboljšanje zraka v Zasavju je torej izdano dovoljenje Lafarge Cementu, s čemer se dovoljuje dodatna obremenitev z več tonami rakotvornega benzena, težkimi kovinami in drugimi onesnažili. Toliko o »izboljšanju« zraka.

V sprejetem OVD spet ni bilo upoštevano 82 ha pridobivalnega prostora cementarniškega kamnoloma med Trbovljami in Hrastnikom, niti ni upoštevano mnenje zdravstvenega izvedenca. Prav tako smo ugotovili številne napake v dokumentaciji, na osnovi katere je bilo OVD izdano.

Predstavitev tega, kaj je narobe z januarskim okoljevarstvenim dovoljenjem Lafarge Cementu (cca. 1 h, posnetek je objavila TV Trbovlje).

Izdano OVD ne upošteva vseh priporočil mednarodno sprejetih najboljših dostopnih tehnik za cementno industrijo (BAT). Te med drugim v izpustih zahtevajo določene (nizke) koncentracije amonijaka in nekaterih škodljivih onesnažil:

onesnažilo OVD BAT — dnevna povprečna vrednost
amoniak (NH3) dopustna vrednost ni predpisana < 30-50 mg/Nm3 (str. 18, za SNCR)
klor in hlapni kloridi (HCl) 30 mg/Nm3 < 10 mg/Nm3 (str. 20)
fluor in njegove hlapne spojine (HF) 3 mg/Nm3 1 mg/Nm3 (str. 21)

BAT prav tako predvideva izogibanja surovini, ki vsebuje visoko vsebnost nevarnih organskih strupov (TOC), kar pa v OVD iščemo zaman.

Ob dejstvu, da je bila država z vsemi problemi te tovarne v preteklosti že seznanjena, je nedopustno, da se opusti nadzor nad njo, saj se nekatera onesnažila merijo samo na vsaka 3 leta, nekatera (TOC) pa sploh ne. Država se obnaša, kot da bi tovarna stala na vrhu Kuma, ne v neprevetreni dolini v bližini prebivalcev.

Nedopustno je, da OVD jasno ne našteje, katere naprave so zdaj legalizirane in imajo OVD, in za katere naprave mora Lafarge za OVD še zaprositi. Brez teh jasnih napotil tudi inšpekcijske službe ne morejo ukrepati. Takšno dovoljenje je samo po formi (de iure) okoljevarstveno dovoljenje, glede na vsebino (de facto) pa zgolj neke vrste uporabno dovoljenje onesnaževalcu, pri čemer se zdravstveni in okoljevarstveni vidik v celoti zanemarjata.

mag. Andrej Sopotnik in Haimo Primas na tiskovni konferenci Eko kroga

Za svojevrstno presenečenje je poskrbel direktor Lafarge Cementa, ki je v spremstvu PR službe prisostvoval tej novinarski konferenci. Prepričani smo, da je mogoče doseči sobivanje cementarne in Zasavcev. Ampak pri tem bo moral vsakdo opraviti svoje delo: ministrstvo ZA(!) okolje in ARSO naj delujeta v prid okolja in ne proti njemu in naj se končno začneta obnašati kot strokovni organ, ki bo onesnaževalcem postavil stvarne omejitve ne pa vsevprek velikodušno delil odpustke in s hlapčevskim spreminjanjem zakonov dajal alibi industriji za vse večje onesnaževanje. Lafarge pa naj denar, ki ga zapravi za razne politične lobiste, strokovnjake za “komuniciranje z javnostjo” in najdražje odvetnike raje preusmeri v odpravljanje očitnih problemov v svoji proizvodnji in kak kvaliteten filter.

Več o tem, kaj je po našem mnenju narobe z izdanim okoljevarstvenim, lahko preberete v sami pritožbi (PDF, 1,5 MB) ali v posnetku konference, ki ga je objavila TVT.

6 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */