Pismo ministru Žarniću

Kdor čaka, dočaka – razen kadar ne dočaka. Čakali smo in čakali, obljubljene nam podatke. “Mogoče jih poštar nosi toliko časa?”, smo se spraševali. “Da se mu ni kaj zgodilo?”, so razmišljali najbolj črnogledi.

Končno je Eko krog v četrtek problematiko aktualiziral na novinarski konferenci, okoljskemu ministru Žarniću pa napisal pismo (dopis D-3/11, PDF), v katerem ministra naprošamo, da se opredeli do naslednjih štirih perečih točk:

1. Zavajanje glede emisij prahu

Dne 11. novembra 2010, dan po protestu Zasavcev, je minister obvestil javnost, da so strokovnjaki Agencije RS za okolje (ARSO) dognali, da Lafarge Cement s prahom (ki ga mi decembra sicer nismo posebej omenjali kot zelo pereč problem LC, izpostavljali smo bolj strupe, ampak dobro, poglejmo magari še tudi prah) okolje onesnažuje manj kot podjetje IGM, čeeee pri navedbah emisij IGM namesto uradnih 1,8 ton vzamemo izračun po metodi EMEP/CORINAIR, ki upošteva tudi razpršene emisije. Za IGM tako baje dobimo 62 ton prahu, pri Lafarge Cementu pa namesto tega verjamemo uradno sporočenim podatkom 11,8 ton:

Tabela 1: Primerjava emisij (minister Žarnić, 11. november 2010)
Podjetje Uradni podatki [t]
(vir: ARSO – Emisije iz naprav za 2009 Excel, 422 KB)
EMEP/CORINAIR [t]
(vir: minister pravi, da je ARSO tako rekel)
IGM Zagorje 1,8 62
Lafarge Cement Trbovlje 11,8 ???
(ARSO ni naredil izračuna)

Ker je ARSO primerjal različno pridobljene podatke, smo ga 17. novembra lani z dopisom D-18/10 (PDF, 36 KB) zaprosili, da nas obvesti, kakšen je izračun EMEP/CORINAIR za Lafarge Cement. Po več kot mesecu dni nas je namestnica direktorja(!) z dopisom št. 35400-413/2010-2 (PDF, 163 KB) obvestila, da »to ni naloga, ki bi sodila v okvir rednih nalog ARSO ter da za izdelavo takega poročila ARSO nima zagotovljenih ne kadrovskih ne finančnih sredstev«.

Ministra, prvič, sprašujemo, ali je s primerjavo različno pridobljenih podatkov, ki so prilagojeni v korist Lafarge Cementa, namerno zavajal slovensko javnost ali pa je tudi sam le žrtev manipulacij s strani ARSO?

2. Skupni organski ogljik (TOC) in dokumenti BREF

Za izpuste skupnega organskega ogljika (TOC, angl. kratica za Total organic carbon) je za cementarne, ki sosežigajo odpadke (pa tudi za sežigalnice), predpisana mejna vrednost 10 mg/m³ (vir: Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, Uradni list RS št. 76/2010). Od leta 2003, ko je Lafarge Cement za gorivo začel uporabljati petrolkoks, so izpusti TOC iz te cementarne močno povišani in problematični (prvo leto uporabe petrolkoksa so se izpusti TOC povečali na 3,5-krat). Zakonodaja dopušča možnost, da če cementarna dokaže, da izvor TOC predstavlja surovina in ne gorivo, potem se tej cementarni lahko predpiše višja mejna vrednost za izpuste TOC od predpisane 10 mg/m³.

Lafarge Cement je takšno (zelo sporno, glede na vpliv goriva petrolkoksa) dokazilo dobil od Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor in na tej podlagi mu je ARSO za dvajsetkrat(!) povišal mejno vrednost za izpuste TOC – z 10 mg/m³ na 200 mg/m³.

Ugotovili smo, da to povišanje mejne vrednosti ni v skladu z BREF dokumenti za najboljšo razpoložljivo tehnologijo, BAT (Evropski IPPC biro iz Sevilje uporablja angleško kratico BAT v pomenu Best Available Technology, torej najboljša razpoložljiva tehnologija; kratico BREF pa v pomenu BAT Reference, torej referenčni dokument za najboljšo razpoložljivo tehnologijo).

Dokument BREF iz maja 2010 govori o izogibanju surovini z veliko hlapnih organskih spojin
Del dokumenta BREF, ki govori o izogibanju surovine z visoko vsebnostjo hlapnih organskih spojin (vir: Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries, May 2010 (PDF, 15,3 MB), bolj znan kot BREF (05.2010), 180. stran (PDF, 308 KB).

Najboljša razpoložljiva tehnologija pomeni obdržati emisije TOC v odpadnih plinih iz cementnih peči nizke tako, da se izogiba uporabi surovine z visoko vsebnostjo hlapnih organskih spojin. V tem kontekstu je potrebno v primeru sosežiga odpadkov upoštevati direktivo o sežiganju odpadkov 2000/76/EC (vir: Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries, May 2010, PDF, 15,3 MB – stran 180, PDF, 308 KB).

Z drugimi besedami, če kamnita surovina za izdelavo cementa vsebuje visoke vsebnosti organskih spojin, je za uporabo pač neustrezna in jo je potrebno zamenjati. Problem surovine je problem cementarne, ne problem okolja in ljudi, ki v tem okolju živijo. Z dvajsetkrat povišano mejno vrednostjo pa je surovina postala ravno to: hud problem za okolje in življenje v njem.

Ker so nam na ARSO in kasneje na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vseskozi zagotavljali, da so v okoljevarstveno dovoljenje za Lafarge Cement vključena vsa priporočila iz BREF dokumentov, ki veljajo za najboljšo razpoložljivo tehnologijo oz. BAT, od ministra zahtevamo, da se opredeli do navedb v tej točki in se izjasni, če so za izpuste TOC upoštevana priporočila BREF dokumenta.

3. Problem občasnega in zahteva za trajni emisijski monitoring

Na sestanku z ministrovo ekipo smo zahtevali odgovor na vprašanje, zakaj je med letoma 2005 in 2007 prišlo do tako močnega povečanja emisij prahu iz Lafarge Cementa. Te emisije so leta 2005 znašale 6,8 ton, leta 2007, ko je začela obratovati odžvepljevalna naprava, ki naj bi po zagotovilu Lafarge Cementa bistveno prispevala tudi k zmanjšanju emisij prahu, pa več kot 32 ton.

Spomnimo se, da je bil minister tedaj nad tem podatkom presenečen, Jurij Fašing, sekretar na ARSO, pa v zadregi kar ni in ni našel hitrega odgovora.

Od ARSO smo naknadno dobili odgovor, da so bile letne vrednosti emisij prahu leta 2005 dobljene na podlagi občasnih meritev, med tem ko so bile leta 2007 te vrednosti dobljene na podlagi trajnih meritev (vir: dopis ARSO št. 35429-10/2010-20, PDF, 159 KB). To torej pomeni, da občasne meritve izpustov (občasni emisijski monitoring) še zdaleč ne pokažejo dejanskega stanja in da se šele trajne meritve približajo dejanskim vrednostim.

Tabela 2: Emisije prahu iz Lafarge Cementa v letih 2005 in 2007
vir podatkov: ARSO – Emisije iz naprav 2005 2007
odžvepljevalna naprava ne da
emisijski monitoring občasni trajni
obdobje 1.1.-31.12.2005 10.5.-31.12.2007
skupni prah [t] 6,8 32

Problem je v tem, da je država vse do leta 2007 kljub številnim opozorilom in brez kakršnih koli zadržkov verjela občasnim meritvam prahu. Še hujši problem pa je to, da se izpusti najnevarnejših snovi iz Lafarge Cementa – vse težke kovine, benzen, dioksini, furani, itd. – še danes ugotavljajo zgolj na podlagi občasnih meritev!

Na podlagi tega zahtevamo, da se v bodoče za Lafarge Cement uvedejo trajne meritve tudi za vse ostale izpuste, ki se jih zaenkrat še ne, se jih pa da trajno meriti (npr. benzen in drugi). Na sestanku 1. decembra lani nam je minister zagotovil, da denar ni problem in ga MOP za dodatne meritve ima. Dobro, en problem manj.

4. Podatki oz. dokumenti, obljubljeni do 31. decembra 2010

Na že zgoraj omenjenem sestanku z ministrom in njegovo ekipo smo podali zahtevo za pridobitev določenih emisijskih in imisijskih podatkov. Podatki so nam bili obljubljeni do konca leta 2010, torej v roku enega meseca, a, čeprav gre za stare podatke, do danes nismo prejeli nič. Dobili smo le ministrov dopis, v katerem napoveduje, da bomo nekaj od teh podatkov kmalu dobili (dopis št. 35404-7/2009/110 z dne 6. januarja 2011, PDF, 283 KB).

Prvič, zahtevali smo polurne podatke trajnega emisijskega monitoringa za Lafarge Cement, v obliki kot jih je pridobila in jih na sestanku pokazala okoljska inšpektorica, in sicer za obdobje od prvega dne izvajanja meritev do 1. decembra 2010, požigosane s strani izvajalca meritev.

Spletna stran EIMV brez podatkov

Drugič, zahtevali smo urne ali podrobnejše imisijske podatke, pridobljene na mobilni imisijski postaji v zaselku Zelena trava na Ravenski vasi, od prvega dne opravljanja meritev do 1. decembra 2010, požigosane s strani izvajalca meritev. Minister nas je v zgornjem dopisu napotil na “spletni portal EIMV”, uganili smo, da je to Okolje.info, kjer za nekaj let preglednic s podatki sploh ni, za nekaj let so prazne, za zadnje tri mesece, ko nekaj podatkov je, pa so nepopolno izpolnjene in brez legende.

In tretjič, zahtevali smo izvorna poročila občasnega emisijskega monitoringa za Lafarge Cement za leto 2005.

Po skoraj dveh mesecih nič od tega še nismo dobili. Ministra prosimo, da nam čimprej pošlje podatke oz. dokumente, ki jih je že pridobil – kolikor vemo, ARSO (verjetno tudi MOP) izvorna poročila občasnega emisijskega monitoringa za Lafarge Cement za leto 2005 že ima -, nato pa čimprej še ostale.

Glede na to, da načrtuje javno predstavitev nam obljubljenih podatkov, in da bi na tej predstavitvi kot naslovniki podatkov radi konstruktivno sodelovali, prosimo ministra, da nam obljubljene podatke posreduje vsaj 10 dni pred javno predstavitvijo.

In da nam ga ne bi kdo slučajno vmes odstavil!

18 Responses
  1. EEj moj ROKO!
    Pa ravno ob 14.uri? Dobro je to preračunal.Marsikdo dela do 15.ure, nekateri pa tudi v Ljubljani. Ob 17.uri bi bilo bolje. Tako, pa bo lahko rekel, da on se je potrudil,da je osebno prišel v Trbovlje-samo zainteresiranosti ni bilo. Potrudili se bomo in prišli in tudi dali vedeti, da lažejo in da jim ne verjamemo, če bo to seveda potrebno.
    Se vidimo. Verjemite mi, da bo tudi fiona tam…

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */