Odločba ARSO: Lafargeva vloga se zavrne

Odločba ARSO št. 35407-104/2006-343 (PDF)

Agencija RS za okolje (ARSO) je 14. marca 2013 izdala odločbo št. 35407-104/2006-343 (PDF, 3,3 MB), s katero je zavrnila vnovično zahtevo Lafarge Cementa za okoljevarstveno dovoljenje, po katerem bi tej tovarni znova dovolili v cementni peči sežigati odpadke.

To je vsekakor zmaga tudi za Eko krog, ki v postopku stranskemu udeležencu Urošu Macerlu nudi strokovno pomoč. Daleč od pozornosti javnosti, ko se je večini občanov zdelo, da se v zvezi z Lafargem nič ne dogaja in da se imamo mogoče celo čas osredotočiti na kaj drugega, smo v zadnjem letu pripravili zajeten kup novih argumentov za ARSO, večinoma kot ugovor na argumente zagovornikov sežiga odpadkov v cementarni. Do večine teh naših argumentov se ARSO ni opredelila (podobno kot pri dodatnih izvedencih spet navajajo “ekonomičnost postopka“), a dokumenti so vloženi v uradni spis in čakajo na svoj trenutek. Toda ta zmaga nas ne sme uspavati!

ARSO je v svojem spletišču objavila naslednjo izjavo za javnost:

Zavrnjen zahtevek za izdajo OVD za Lafarge Cement

Agencija RS za okolje je v ponovnem postopku odločanja na zahtevo stranke – upravljavca Lafarge Cement, d.o.o., iz Trbovelj, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za obratovanje naprave za proizvodnjo cementa, zavrnila zahtevek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaženje večjega obsega. V postopku izdaje dovoljenja sta kot stranska udeleženca sodelovala tudi Občina Trbovlje in Uroš Macerl, predstavnik Društva Eko krog.

V letu 2012 so v veljavo stopile prehodne določbe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, na podlagi katerih morajo upravljalci naprav podati oceno obremenitve njihove naprave na kakovost zunanjega zraka na za njih določenem območju vrednotenja. Agencija RS za okolje je v ponovnem postopku po proučitvi dokumentacije, ki jo je upravljavec Lafarge Cement d.o.o posredoval ugotovila, da je presežena mejna dnevna koncentracija delcev PM10 na merilnem mestu Trbovlje, hkrati pa dodatna obremenitev na območju vrednotenja zaradi emisije celotnega prahu presega 3 odstotke predpisane mejne letne koncentracije.

Glede na določila Uredbe, da se vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja zavrne v primerih, če so presežene mejne in ciljne vrednosti kakovosti zunanjega zraka na območju vrednotenja za to napravo, je bilo potrebno vlogo zavrniti.

Okoljevarstveno dovoljenje je mogoče izdati tudi v primeru če so presežene mejne in ciljne vrednosti kakovosti zunanjega zraka na območju vrednotenja za to napravo, vendar le v primeru, če bi bil sprejet program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz drugih naprav ali virov onesnaževanja zraka, ki vplivajo na celotno obremenitev na območju vrednotenja. Program ukrepov mora izkazovati, da mejne letne koncentracije oziroma ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku ne bodo presežene najpozneje 36 mesecev po začetku obratovanja naprave ali po podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja.

O odločbi je poročala tudi večina medijev:

V Eko krogu se strinjamo s končnim rezultatom odločbe, tj. s tem, da se Lafarge Cementu ne izda okoljevarstveno dovoljenje, ki bi vključevalo (so)sežig odpadkov. Na lastni koži smo občutili, kaj to pomeni v praksi, saj je Lafarge v letih 2009-2011 sežigal odpadke, dokler mu prejšnjega, neupravičeno izdanega, dovoljenja ni razveljavilo sodišče.

Ne moremo pa se strinjati z mnogimi drugimi navedbami v odločbi ARSO in zgornji izjavi za javnost, kakor tudi ne z načinom, po katerem nekdo zadevno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja spreminja na slabše. Cilj ministrstva, pristojnega za okolje, in njegovih služb, naj bo varstvo okolja, ne služiti interesom plačanih lobistov.

Ko najdemo profesorja slovenščine, ki bi nam razložil, kaj pomeni zadnji odstavek v izjavi za javnost, bomo lahko povedali več. Mi mislimo, da pomeni tole:

»Hej, Zasavci, zdaj bomo sprejeli kao en program ukrepov, ki vam bo obljubil, da bo po treh letih vse kul. Na podlagi te obljube bomo Lafargeu, morda pa tudi TET, izdali okoljevarstveno dovoljenje za sežig odpadkov. S tem bomo problem preveč odpadkov pred EU na papirju rešili. Po treh letih, leta 2016, bo za neizpolnjeno obljubo in dodatno uničeno zdravje ter okolje kriva nejasna vladna situacija v letu 2013. Vmes imamo mi in Lafarge tri leta mir pred vami, kdo ve, morda pa še en malo spremenimo zakonodajo in se to še podaljša. Ali pa spet plačamo nekoga, ki bo zmodeliral, da je črno belo in je vse OK.«

Malo morgen.

4 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */