Eko krog v 2020: sodelovanje v postopkih sprememb zakonodaje

0
Avtor slike: Dušan Kastelic

S pripombami in komentarji smo sodelovali v javni obravnavi sprememb zakonodaje:

  1. Februarja 2020 smo oddali pripombe na predlog sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-1k), ki je na področju odpadkov med drugim predvideval prenos zahtev glede podaljšane odgovornosti proizvajalca. Po zamenjavi vlade zakon ni bil sprejet, pripravljal se je nov predlog.
  2. Julija 2020 smo oddali pripombe v javni obravnavi sprememb Uredbe o odpadkih. Predlog je vseboval izključevanje nekaterih okoljskih varovalk ter po našem mnenju neustreznih rešitev prenehanja statusa odpadka, med drugim tudi tistih, ki se na podlagi Slovenskih tehničnih soglasij uporabljajo kot gradbeni proizvodi. V kampanji smo se povezali še z Ljudsko iniciativo Moravče in Šaleškim eko gibanjem.
  3. Avgusta 2020 smo oddali pripombe v javni obravnavi sprememb Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki uvaja začasne spremembe v času do začetka veljavnosti novih pravil glede podaljšane odgovornosti proizvajalca.

Sodelovali smo v več kampanjah, katerih namen je sprememba zakonodaje na področju odpadkov na nacionalni in evropski ravni:

  1. Februarja 2020 smo sodelovali na sestanki odborov za okolje in zdravje Državnega zbora, kjer je bila tema predvideno povečanje sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo. Odbora sta sprejela sklepe o posebni delovni skupini za preučitev možnosti izenačitve dovoljenih emisij za sežigalnice in sosežig odpadkov.
  2. Na evropski ravni smo sodelovali v javni obravnavi dokumenta Taxonomy (Taksonomija za zeleno financiranje v Evropi). Decembra smo oddali pripombe Eko kroga na ta dokument.

Poleg odpadkovne zakonodaje, smo na Upravnem sodišču dobili precedenčni primer, v katerem je sodišče na osnovi Aarhuške konvencije odločilo, da imajo NVO s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja pravico kot stranski udeleženci sodelovati že v predhodnih postopkih. Pred tem je ARSO zastopal stališče, da NVO v predhodnem postopku ne morejo sodelovati kot stranski udeleženec.

Na nacionalni ravni poteka oblikovanje nacionalne strategije za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij, ki zajema tudi Zasavje. Eko krog se je vključil v postopek tudi kot stranski udeleženec priprave Celovite presoje vplivov strategije na okolje.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */