ARSO zavrgla Lafargevo vlogo

Sklep ARSO (PDF)

Agencija RS za okolje (ARSO) je dne 2. 6. 2015, še preden so stranski udeleženci podali svoje izjasnitve na vlogo, zavrgla vlogo Lafarge cementa, d.o.o., za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ker ta kljub 180-dnevnemu roku in dodatnim pozivom ni dopolnil svoje vloge s predpisanimi vsebinami (sklep ARSO št. 35407-104/2006-427, PDF, 496 KB). Lafargeva vloga za dovoljenje za pridobivanje cementa s kapaciteto 1250 ton klinkerja/dan in uporabo petrolkoksa je tako ostala nepopolna.

ARSO je od Lafargea zahtevala dva dokumenta, ki sta potrebna za presojo vplivov na okolje:

  1. projekt nameravanega posega in
  2. poročilo o vplivih na okolje.

Lafarge je v 6-mesečnem roku oddal dvostranski dokument, ki naj bi predstavljal projekt posega. V tako kratkem dokumentu so seveda manjkale tehnične podrobnosti o nameravani menjavi goriva v petrolkoks, povišani kapaciteti in vmesnih tehnoloških spremembah, ki jih je tovarna že izvedla.

Poročilo o vplivih na okolje je Lafarge oddal aprila nežigosano, nepodpisano, nedatirano in z neoštevilčenimi stranmi, in – kot ugotavlja ARSO – vsebinsko močno pomanjkljivo. Maja (po izteku roka, vendar še pred sklepom ARSO) je očitno našel Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), da mu je to poročilo ožigosal, datiral in podpisal, vsebinski problemi pa so ostali.

Maja oddano poročilo o vplivih na okolje ne zadošča evropskim smernicam, zajetim v Uredbi o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09). V poročilu med drugim manjkajo določene bistvene zahtevane vsebine, druge vsebine pa so sicer zajete, vendar pomešane tako, da ni jasno, kaj je predmet katerega poglavja.

Prav tako Lafarge ni nedvoumno opredelil, katera zemljišča obsega območje vpliva v času obratovanja, ter ni upošteval mnenja izvedencev meteorologa dr. Jožeta Rakovca in zdravnika dr. Ivana Eržena, ki ju je leta 2012 za mnenje o vplivnem območju najela ARSO, kljub temu, da je bil na to opozorjen.

Pomanjkljive so tudi naravovarstvene vsebine: naprava namreč leži manj kot 200 m od območja Natura 2000, torej znotraj območja daljinskega vpliva na živo naravo, ki je ocenjeno na 2000 m.

V Eko krogu odločitev ARSO (PDF, 496 KB) pozdravljamo. V postopku so tudi stranski udeleženci Uroš Macerl (ob strokovni pomoči Eko kroga), PIC in Focus večkrat (zadnjič še ta teden) opozarjali na podobne pomanjkljivosti. Tovarna ima zdaj dva tedna časa, da se pritoži, potem pa ves čas na svetu, da končno pošteno in strokovno ugotovi in prilagodi svoj dejanski vpliv na okolje. Takšno poročilo bo moralo nasloviti večtonske letne emisije benzena, ogromne emisije organskih strupov in vsote rakotvornih snovi.

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */