Načrt za plinsko parno elektrarno v TET

Konec oktobra se je iztekel rok za pripombe na osnutek državnega prostorskega načrta (DPN) za nameravano plinsko parno elektrarno (PPE) v Termoelektrarni Trbovlje (TET). Pripombe je oddal tudi Eko krog (PDF, 110 KB).

1. V okoljskem poročilu (OP), ki je temeljni dokument, na podlagi katerega bo ministrstvo ocenjevalo okoljsko sprejemljivost načrta, pogrešamo poglavje, ki bi obravnavalo varstvo človekovega zdravja. Tako namreč zahteva tudi 40. člen Zakona o varstvu okolja.

Po Gothenburški listini so vplivi na zdravje (zanje je uveljavljena angleška kratica HIA) vsi neposredni ali posredni učinki politik, strategij, programov ali projektov na zdravje populacije. Ocena vplivov na zdravje pa je kombinacija postopkov, metod ali orodij, s katerimi ocenimo možne vplive programov ali projektov na zdravje populacije in razporeditev teh učinkov v populaciji. Na podlagi take ocene ocenjevalci pripravijo priporočila, ki spodbujajo povečanje predvidenih pozitivnih in zmanjšanje predvidenih negativnih vplivov na zdravje ljudi.

Okoljsko poročilo za PPE vidika varstva človekovega zdravja ne omenja, niti ne navaja rezultatov obstoječih zasavskih zdravstvenih raziskav (npr. Zdravje za Zasavje), ne ocenjuje tveganja za zdravje ljudi, velikosti in prostorskega obsega vplivov, območja in števila ljudi, ki bi lahko bili prizadeti. Glede na slabo zdravstveno sliko v Zasavju, velike obstoječe obremenjenosti vseh elementov okolja in sobivanje večih velikih emitentov v ozkih zasavskih dolinah, za katere tudi v okoljskem poročilu poudarjajo veliko pogostost inverzij in posledično neprevetrenost dolin, predlagamo upravnemu organu naj v nadaljevanju postopka sprejemanja obravnavanega načrta zahteva izdelavo HIA.

2. Z vidika 6. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 73/2005) manjka ugotovitev, da so bili z ustreznimi metodami z vidika vseh obremenitev okolja obravnavani vsi tisti elementi, ki lahko sami ali s kumulativnimi in sinergijskimi vplivi z drugimi plani ali posegi v okolja pomembno vplivajo na okolje. Okoljsko poročilo v poglavju 7.1.4 sicer poda tudi masno oceno doprinosa pomembnejših onesnažil iz predvidene PPE, vendar nato ta doprinos v nadaljevanju obravnava bolj z vidika kvot in procentualnega doprinosa k obstoječi emisiji. Primernejša bi bila obravnava in ocena celokupne onesnaženosti.

Prav v tem smislu bi bila še posebej zanimiva podrobnejša ocena velikih celokupnih emisij CO in benzena v Zasavju.

V dolini kjer sobiva toliko velikih emitentov je bil vidik kumulativnih in sinergijskih učinkov skoraj povsem zanemarjen. Tudi modeliranje je poleg predvidene PPE zajelo samo TET2 (OP str. 63). V isti inverzijski plasti kot predvidena PPE trenutno delujejo še IGM, Lafarge Cement, TKI in Steklarna.

3. OP na strani 44 v tabeli navaja, da je obremenjenost območja SI2 z benzenom nizka. Pripominjamo, da so emisije benzena v Zasavju zelo problematične ter, da se do sedaj sistematičen imisijski monitoring benzena, ki bi lahko dal verodostojne podatke, ni izvajal. Študija Zdravje za Zasavje pa je pokazala, da prav v Zasavju beležimo najvišjo incidenco pojavljanja levkemij in limfomov v državi.

4. Manjka podrobnejša obravnava predvidenega doprinosa emisij NH₃ (cca. 20 ton letno).

5. OP ne razlaga usklajenosti načrta z Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10, s katerim je vlada 3. novembra 2009 določila ukrepe na nacionalni ravni. V fazi usklajevanja je Uredba o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju zasavskih občin (glej naše septembrske pripombe nanjo), ki predvideva ukrepe za zmanjšanje emisije PM10 delcev, ki se bodo, med drugim, izvajali tudi na obstoječih industrijskih obratih. Nejasno ostaja, kako je z izgradnjo novih virov emisij PM10 delcev v regiji, ki bo v uredbi opredeljena kot degradirana prav zaradi velikih koncentracij PM10 delcev v zraku. OP ocenjuje, da bi bil lahko doprinos emisij prahu PPE približno do 21 ton letno.

6. Morda zgolj neroden zapis v OP na strani 66, da so izvedeni sanacijski ukrepi na obstoječih napravah v TET in LC zagotovili izboljšanje kakovosti zunanjega zraka na obravnavanem območju in s tem zagotovili zadosten pogoj za umestitev novega dodatnega vira emisij v zrak. Pomen izvedbe sanacijskih programov je izboljšanje kvalitete zraka v Zasavju in zagotovitev znosnih življenjskih razmer in nikakor ne sprostitev manevrskega prostora za umeščanje novih virov emisij.

7. OP na strani 68 zapiše, da »v tem času lahko izpostavimo ugotovitev modelnega izračuna, ki je pokazal, da je v dano okolje možno uvrstiti tovrsten objekt…«. Predlagamo upravnemu organu naj preveri, ali je modelni izračun upošteval vse emitente in emitirane snovi v tem okolju in ali je obravnaval tudi zdravstvene dejavnike tveganja.

Umestitev PPE, rumene stavbe so nove ali spremenjene

Dodajamo pomislek, na navedbo osnutka državnega prostorskega načrta za plinsko parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje v poglavju 5.2. (obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev, poglavje 2.4.4.: Oskrba s kemikalijami), da se bo raztopina amonijaka na plato kemikalij (na sliki zadaj na meji med obstoječo modro in spremenjeno rumeno gradnjo, desno od načrtovanega novega mostu) dovažala z avtocisternami. Glede na bližino železniške proge, zaradi manjših emisij snovi z zrak in v izogib izrednim dogodkom na zasavskih cestah predlagamo, da naj se raztopina amoniaka dovaža preko železnice.

Eko krog ugotavlja, da je obravnavano OP (ob predpogoju, da se dopolni z oceno vpliva na zdravje (HIA) in predlaganimi dopolnitvami) eno izmed boljših okoljskih poročil, ki smo jih v času svojega delovanja imeli priliko videti v zasavskem prostoru. Prav tako menimo, da je bil skrajni čas za ugotovitev, da zasavsko okolje ob sedanji obremenjenosti zraka kot energent prenese samo še zemeljski plin oziroma (pogojno) ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Od upravnega organa v postopku pričakujemo vzpostavitev postopkov nadzora, ki bodo lahko v vsakem trenutku zagotavljali, da se namesto predvidenega ELKO, kot energent ne bi uporabilo kakršnokoli odpadno olje.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */