Eko krog v 2018: sprejemanje odločitev in zakonodaja

Javna podpora gasilcem za spremembo zakonodaje glede požarne varnosti v povezavi z odpadki (12.4.208)

Po požarih v objektih za ravnanje z odpadki v letu 2017 smo medije dodatno opozorili na po našem mnenju neustrezne zakonodajne rešitve na področju varstva pred požari v obratih, ki skladiščijo ali predelujejo odpadke tako, da smo javno podprli prizadevanja gasilcev na tem področju.

Pripombe na Predlog zakona o spodbujanju investicij (januar, februar 2018)

S propombami, ki smo jih skupaj z drugimi NVO in civilnimi iniciativami poslali poslancem Državenga zbora, smo predvsem nasprotovali uvajanju novega razlastitvenega razloga na podlagi ugotovljene javne koristi pospeševanja gospodarske rasti, zaposlovanja ter skladnega regionalnega razvoja. Na predvidene spremembe smo obvestili tudi medije. Zakon je bil sprejet s tesno večino.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (celo leto 2018)

Nadaljevali smo aktivnosti glede postopka sprejemenja in vsebine sporne Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba-hrup), ki mnogim obstoječim virom ukinja aktivni status vira ter omiljuje dovoljene vrednosti hrupa. Vlada je uredbo sprejela dne 14. 6. 2018 – torej v medijski senci, skoraj dva tedna po volitvah, ki so jo odnesle. Več smo o spornem postopku sprejemanja uredbe že pisali tukaj, izvedli pa smo naslednje aktivnosti:

  • Pridobili smo mnenje KPK o postopku sprejemanja nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (marec 2018)
  • Na Ustavno sodišče RS smo vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (poletje 2018)

Zakonsko urejanje formaldehida in njegovih mejnih vrednosti (november 2018)

Na Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje smo poslali nekaj vprašanj in pobudo za uvrstitev formaldehida v nacionalno zakonodajo. Naš cilj je, da se formaldehid tudi v slovenski zakonodaji uvrsti med rakotvorne snovi in se temu primerno določijo mejne vrednosti. Ministrstva se do konca leta 2018 še niso odzvala.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */