EKO KROG v 2019: Sprejemanje odločitev in zakonodaja

Junija 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor na področju ravnanja z odpadki v javno obravnavo poslalo spremembe Zakona o varstvu okolja in spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S spremembami se deloma prenašajo zahteve spremenjene evropske odpadkovne zakonodaje, deloma pa skuša urediti težave v sistemu ravnanja z odpadno embalažo. V pripombah smo se osredotočili predvsem na velik manko konkretnih ukrepov preprečevanja odpadkov. V naslednjih dveh letih bo na tem področju Slovenija morala narediti bistveno več tudi zaradi zahtev EU, saj z učinkovitimi ukrepi lahko v precejšnji meri zniža količine odpadkov, ki so namenjene v sežig. Svoje pripombe smo oddali v začetku julija 2019.

Junija je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v javno obravnavo poslalo spremembe Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem. V Eko krogu smo oddali svoje pripombe glede mejnih vrednosti formaldehida. Podprli smo ponovno uvrščanje formaldehida med rakotvorne snovi, ob enem pa predlagali nižje mejne vrednosti, tako kot imajo to urejeno nekatere države EU.

Strokovnjaki EKO KROGa so s Civilno iniciativo za prihodnost Trbovelj sodelovali pri pregledu zakonodaje, dovoljenj in vplivov odlaganja elektrofiltrskega pepela na območjih v Trbovljah. Pepel sta odlagala RTH (Vipap) in HSE (Toplarna Ljubljana). Izkazalo se je, da za to nimata ustreznih dovoljenj in da se pepel kot gradbeni odpadek ne vgrajuje v skladu z STS. Zato so tudi presežene mejne vrednosti izluževanja nekaterih onesnažil v okolje. EKO KROG je sodeloval na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, kjer je predstavil stališča društva do te problematike.

Novembra 2019 smo organizirali strokovna predavanja glede potencialnih vplivov predvidenih hidroelektrarn na srednji Savi. V Eko krogu smo se odločili kot stranski udeleženci aktivno vstopiti v postopek celovite presoje vplivov na okolje za Nacionalni energetsko podnebni načrt. Konec decembra 2019 smo na MOP poslali svoje mnenje o ustreznosti Osnutka okoljskega poročila in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije do leta 2030 s pogledom do 2050 in o sprejemljivosti načrta na okolje.

V drugi polovici leta 2018 smo na Ustavno sodišče vložili pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V začetku leta 2019 je to storil tudi Varuh človekovih pravic. Decembra 2019 je Vlada RS na Ustavno sodišče posredovala svoje mnenje. Na to mnenje smo v Eko krogu skupaj z drugimi pobudniki vložili svoje komentarje.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */