Uredba o hrupu: pobuda za oceno ustavnosti

Eko krog je v začetku julija skupaj z nekaj neposredno prizadetimi posamezniki iz različnih koncev Slovenije na Ustavno sodišče RS vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22.6.2018).

Uredba je bila sprejeta dne 14.6.2018, torej v času, ko je vlada podala odstop (marec 2018), zato bi lahko do izvolitve novega predsednika vlade opravljala zgolj tekoče posle. Sprejem sporne Uredbe o hrupu po našem mnenju ni mogoče razumeti kot opravljanje tekočih poslov, zato menimo, da je bil z njenim sprejemom kršen 115. člen Ustave RS.

Kršitev 115. člena Ustave RS nikakor ni bila »zgolj« procesne oz. tehnične narave. Uredba o hrupu namreč na več mestih krši Ustavo RS, saj je vsebinsko v nasprotju sama s sabo, prav tako je v nasprotju z ZVO-1, evropskimi direktivami na področju hrupa, znanstvenimi spoznanji, smernicami strokovnih organizacij ter doktrino na področju hrupa, ki bi morala biti podlaga za sprejem uredbe. Storjene so bile tudi številne kršitve v postopku sprejema uredbe. Uredba omogoča prekomerno onesnaževanje okolja s hrupom na račun zdravja prebivalcev in s tem neutemeljeno posega v temeljne pravice in svoboščine prebivalcev RS.

Uredba je bila sprejeta kljub širokemu nasprotovanju strokovne in širše javnosti, kljub negativnemu mnenju Ministrstva za zdravje, pomislekom Službe vlade za zakonodajo, če gre res za tekoče posle in kljub zelo ostremu negativnemu mnenju Komisije za preprečevanje korupcije o postopku sprejemanja Uredbe.

Od sporne uredbe imajo korist izključno onesnaževalci, tj. industrijska podjetja, gradbena podjetja in upravljavci cest in železnic. Varovanje zdravja ljudi – prebivalcev, njihovega okolja in kakovosti bivanja je v sporni uredbi povsem izpuščeno. Prihranke, ki jih bodo zaradi nove Uredbe imela podjetja, investitorji in upravljavci hrupa, bodo plačali prebivalci s svojim zdravjem in na koncu tudi skupna zdravstvena blagajna z denarjem, ki bo porabljen za zdravljenje negativnih posledic hrupa. Prihranki onesnaževalcev na račun zdravja prebivalstva pomenijo tudi neposredno kršitev načela »onesnaževalec plača«, ki je splošno sprejeto načlo v pravnem redu EU in tudi v ZVO-1, zato gre s tega vidika za nezakonito socializacijo stroškov onesnaževanja in s tem za nezakonitost sprejete Uredbe.

Pobudo je podprlo 29 različnih nevladnih organizacij in civilnih iniciativ iz vse Slovenije.

K vložitvi pobude za oceno ustavnosti smo pozvali tudi Vruha človekovih pravic, saj je pristojen za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */