Kako se sprejema ZVO-2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dne 10. 7. 2017 na spletnih straneh objavilo osnutek novega krovnega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Kot rok za pripombe zainteresirane javnosti je bil naveden 11. 9. 2017.

Zaradi obsežnosti osnutka in časa letnih dopustov je ta rok nerazumno kratek, o čemer smo MOP obvestili dne 30. 7. 2017 z dopisom D-10/17 (PDF, 285 KB). V tem dopisu smo zahtevali:

  1. podaljšanje roka za predložitev pripomb in mnenj na 31. 12. 2017,
  2. objavo vsebinske primerjave obstoječega in novega zakona, po posameznih členih oz. sklopih členov, z obrazložitvijo, zakaj je bila sprememba potrebna.

Do današnjega dne ni jasno, ali bo MOP podaljšalo rok, prav tako nismo prejeli nobenih obrazložitev iz 2. točke.

Mnenje, da je rok za pripombe nerazumno kratek, z nami delijo tudi mnoge okoljske organizacije, ki so nas obvestile, da so od MOP prav tako zahtevale podaljšanje roka.

Kritiki takšnega načina sprejemanja zakona se je v svojem mnenju »Sprejemanje zakonov pod krinko« z dne 7. 8. 2017 pridružila tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki med drugim opozarja, da:

»/…/ ni bila izpolnjena zakonska dolžnost, saj bi komisija tudi po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije morala imeti možnost, da poda mnenje o usklajenosti določb predloga zakona z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov, še pred obravnavo predloga zakona na vladi.« (navedba KPK, podčrtal Eko krog).

Dne 4. 9. 2017 smo prejeli še dopis Varuhinje človekovih pravic RS, ki v mnenju št. 7.0-41/2017-7-HA (PDF, 23 KB) piše:

»Ker gre za zelo obsežen zakon, ki je hkrati krovni na področju varovanja okolja, menimo, da javna obravnava v času poletnih počitnic in še prvih nekaj dni novega šolskega leta, ni ustrezna in zadostna. To mnenje dodatno utrdi dejstvo, da gre za nov zakon in ne le za spremembe obstoječega ZVO-1. Pripombe imamo tudi na strukturo pripravljenega osnutka ZVO-2. Ta je napisan na način, da si členi in poglavja, ki urejajo določeno problematiko, ne sledijo v istem vrstnem redu, kot v trenutno veljavnem ZVO-1, zato je spremembam zelo težko slediti. Obrazložitev za spremembe zakona, ki obsega kar 338 členov, pa je podana skopo, na eni sami strani in ne po členih. Presoja posledic novega predpisa sploh ni objavljena. Zaradi vsega navedenega ima po našem mnenju javnost onemogočeno kakovostno obravnavo vsebine osnutka novega predpisa in v posledici je na tak način oteženo njeno sodelovanje pri sprejemanju omenjenega predpisa.« (navedba Varuhinje iz PDF, 23 KB, podčrtal Eko krog).

Varuhinja je na navedeno opozorila MOP in predlagala, da rok za posredovanje pripomb in predlogov na osnutek ZVO-2 ustrezno podaljša, prav tako pa tudi, da osnutek dopolnijo z vsemi potrebnimi sestavinami.

V času, ko Slovenijo pretresajo številni okoljski incidenti, in se umeščajo v prostor projekti z mnogimi okoljskimi konflikti, vlada na vrat na nos spreminja krovni zakon, ki bi takšne incidente in konflikte moral preprečevati. Vprašati se je treba tudi, zakaj in kdo nam pripravlja tak zakon?

Z dopisom D-11/17 (PDF, 208 KB) smo dne 8. 8. 2017 od MOP zahtevali analizo potrebnosti po spremembi obstoječega ZVO in dveh drugih uredb (tla, hrup), obvezno presojo posledic na okolje, ter dokazila o strokovni usposobljenosti oseb, ki so tak osnutek ZVO-2 sploh pripravile.

Tudi na to nam MOP do zdaj še ni odgovorilo.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */