Javna obljuba financiranja tima izvedencev

PDF (249 KB) - Enostranska izjava volje - javna obljuba

Društvo Eko krog podaja skladno z določili Obligacijskega zakonika RS javno obljubo, da bo v roku 7 dni od prejema obvestila o odprtju oz. zagotovitvi računa oz. podračuna za izvedenine za tim strokovnjakov zaradi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo cementa za družbo Lafarge Cement d.o.o., nakazal znesek v višini 5.000,00 €, iz katerega se naj črpajo stroški vseh izvedencev.

Morebitno preplačilo oz. manjko založenih stroškov za tim izvedencev bo Eko krog urejal naknadno. V primeru preplačila, naj se izvrši vračilo na račun društva. V primeru manjka založenih sredstev pa se društvo zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času skušalo zagotoviti še preostanek sredstev.

Kot veste je Agencija RS za okolje (ARSO) v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement končno vpletla tudi dva zunanja strokovnjaka oziroma izvedenca, enega iz meteorološke in enega iz zdravstvene stroke. Nihče od udeležencev v postopku odločitvi ARSO ni nasprotoval. Seveda je tudi stranski udeleženec v postopku Uroš Macerl, ki se že vsa leta trudi v postopek vplesti meteorološke, zdravstvene in okoljske strokovnjake, potezo ARSO pozdravil. Hkrati je preko svojega pooblaščenca Odvetniške pisarne Zidar Klemenčič v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cemant podal “Pobudo za določitev še dveh dodatnih izvedencev”. Uroš Macerl je navedeno pobudo podal, saj je za tovrstno odločitev nesporno potrebno prisluhniti stroki in to na način, da bo stroka obravnavala temo iz več zornih kotov.

Gre namreč za vsebinska meritorna vprašanja, ki bodo odločala tako o dejanskih kot v posledici o pravnih vprašanjih, povezanih z napravo, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega. Predlog za imenovanje širšega konzorcija strokovnjakov, ki bo predmetni primer preučil vsak po svoji strokovni plati, je v tovrstni problematiki nujen in ključen. Vprašanja, ki se odpirajo, se namreč tičejo potencialnega posega v najbolj zavarovane ustavne pravice, to je v pravico do življenja in zdravja ljudi.

ARSO je pobudo za določitev še dveh dodatnih izvedencev zavrnila (dopis št. 35407-104/2006-310; PDF, 810 KB) in sicer iz razlogov ekonomičnosti postopka. Glede na to, da gre za kompleksno zdravstveno in meteorološko problematiko, je po prepričanju društva Eko krog širši tim strokovnjakov, posebej takšnih, ki imajo v zvezi s konkretnimi problemi v Zasavju že izkušnje, ključen za strokovno podano oceno. Eko krog v tej fazi nikakor ne oporeka že postavljenim strokovnjakom oz. se bo do vsebine lahko opredelil šele, ko bo podana strokovna ocena, vendar pa želi, da bi to problematiko obravnavala ekipa strokovnjakov, saj je prepričan, da bo širši tim izvedencev nesporno lahko podal boljšo oceno.

Razen ekonomičnosti ni razlogov zoper dodatna izvedenca navedel nihče, o njuni strokovnosti ni podvomil niti Lafarge Cement. Občina Trbovlje je z dopisom ARSO obvestila, da “se strinja, da se pridobi tudi mnenje dodatnih izvedencev, ki jih predlaga stranski udeleženec, v kolikor organ ocenjuje, da je to potrebno za ugotovitev dejanskega stanja”. V Eko krogu se zavedamo kriznih časov in smiselnega varčevanja na vseh področjih. Vendar smo hkrati prepričani, da pri tako usodnih odločitvah, kot je to dolgoročna odločitev o obratovanju Lafarge Cementa, torej o obratovanju enega najhujših industrijskih onesnaževalcev okolja v državi, varčevanje ni umestno, niti pametno.

Glede na to, da naj bi bil razlog za neangažiranje širšega tima izvedencev v finančnih aspektih zadeve, torej, da naj bi izvedenstvo stalo preveč, smo prepričani, da smo na tej točki trčili ob problem napačnega vrednostenja. V Eko krogu si namreč ne moremo predstavljati, da bi lahko bila finančna plat zadeve nad pravicami do življenja, zdravja in zdravega okolja.

Zato, društvo Eko krog podaja skladno z določbami Obligacijskega zakonika RS (členi 207 do 211), enostransko izjavo volje (PDF, 249 KB) in sicer, da se javno zavezuje, da bo pokrilo stroške izvedenskega tima vse do višine 5.000,00 €. Identično predlagamo, da enako stori tudi Lafarge Cement, saj smo prepričani, da bi celovitejša in bolj poglobljena presoja problematike s strani širšega tima strokovnjakov morala biti tudi v interesu Lafarge Cementa. Poleg tega si ne želimo očitka o financiranju izvedencev. Ponavljamo, vodilo je zgolj in samo strokovnost in interdisciplinarnost, skladno z zdravorazumskim načelom “več glav več ve”.

Eko krog se zaveda pravnih posledic javne objave in izjave volje in le to tudi želi doseči, glede na navedeno podaja ta javni poziv ARSO, da le ta odpre poseben račun, iz katerega bo ARSO črpala denar za celoten tim izvedencev. Eko krog bo nakazal navedeni znesek nemudoma, ko bo (v kolikor bo) ARSO zagotovila takšno možnost zagotovitve sredstev in da ne bo ekonomski razlog tisti, ki bo preprečil širšo strokovno obravnavanje problematike.

Uroš Macerl, Nasta Doberlet Bučalič, Boštjan Pihler

To namero smo v Eko krogu predstavili novinarjem na današnji tiskovni konferenci in z izjavo za javnost št. D-34/12 (PDF, 249 KB). Na tiskovni konferenci je poleg Boštjana Pihlerja in Uroša Macerla sodelovala tudi predstavnica trboveljske civilne iniciative, Nasta Doberlet Bučalič, ki je podprla namero Eko kroga z lastno izjavo za javnost (PDF, 112 KB).

Že včeraj smo predlog za sofinanciranje širšega tima strokovnjakov naslovili tudi na vse tri zasavske občine. Zaenkrat oz. do tiskovne konference smo prejeli odgovor zagorskega župana, Matjaža Švagana, ki nam obljublja podporo:

Na podlagi Sklepa, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel v preteklosti, bo Občina Zagorje ob Savi v skladu z zakonskimi možnostmi zagotovila finančna sredstva, ki bodo omogočila sodelovanje širšega tima strokovnjakov s področja vpliva okolja na zdravje ljudi.

Dogajanje okoli današnje pobude je povzeto tudi v naslednjih novinarskih prispevkih:

Če je problem denar, bomo torej zbrali denar. Strokovna ekipa, ki za ARSO odloča o usodi Zasavja, ne sme biti okrnjena zaradi “ekonomičnosti postopka”.

2 Responses
  1. CROSS

    Lafarge daje danar za rešilne avtomobile,ki te odpeljejo v bolnico,plača inštitut,da jim naredi skoraj nično vpljivno območje,mi pa bomo raje dali denar za neodvisna strokovnjaka… za ZDRAVJE..

    ARSO bi moral delati za dobro ljudi,ne pa za dobro multinacionalk…ki bi rade kurile nevarne odpadke…

    Ampak bomo videli,kdo bo koga…ugnal v kozji rog…

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */