Pripomba / predlog na OPPN sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko

0

Pripombe/predlog društva Eko krog na javno objavljen in razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik, id 2703 in dopolnjeno okoljsko poročilo, v času javne objave in javne razgrnitve od 11. marca 2024 do vključno 10. aprila 2024.

1. Pridobivalne površine kamnoloma naj ostanejo v dosedanjih mejah. Širjenje pridobivalnih površin v okoliške gozdove je nedopustno S tem se prašenje približa okoliškim naseljem, poleg tega se umika tudi naravna zelena gozdna bariera, ki je krajane doslej deloma varovala pred prahom in hrupom. Občane Hrastnika s prašnimi delci že dovolj obremenjuje kamnolom Boben. Neprimerno je, da iste občane z druge strani obremeni še približevanje pridobivalnih površin sosednjega kamnoloma. V tem primeru bo prah nad Hrastnikom prisoten ne glede na to, s katere strani zapiha veter. Doslej je veter vsaj z ene strani Hrastničanom prinašal nekaj svežega zraka. S širjenjem kamnoloma po obravnavanem OPPN tega ni več pričakovati. Umik gozdov pridobivalnim površinam kamnoloma bo še povečal okoljsko neenakost Hrastničanov. Predvidevamo, da cilj OPPN ne more in ne sme biti poslabšanje bivalnih razmer občanov. Prav tako predvidevamo, da nihče od deležnikov sprejemanja OPPN ne želi biti zaznamovan kot posameznik, ki je sebi in svojim sosedom povečal zdravstvena in okoljska tveganja.

2. Območje pridobivalnega prostora po obravnavanem OPPN znaša ogromnih 781.282 m2. Na določenih točkah gredo meje predvidenega pridobivalnega prostora kar čez stanovanjsko hišo.

3. V času izkoriščanja je nujno izvajati sprotne sanacije brežin na izkoriščenem delu kamnoloma. Zagotoviti je potrebno redni nadzor nad izvajanjem sanacije.

4. Med manipulacijskimi površinami in območjem mlak na južnem delu območja je nujno zagotoviti vsaj 100 metrski travnati zeleni pas.

5. Potrebna je previdnost, da se zaradi urejanja okoliških površin obstoječe mlake ne izsušijo. Pri pripravi rudarskega projekta in izvedbi terenskih del na območju mlak je nujna prisotnost Zavoda RS za varstvo narave in Informacijskega centra za varstvo dvoživk. Zavod RS za varstvo narave naj izvaja letni nadzor nad stanjem mlak.

6. Postavlja se vprašanje, kje bo upravljalec dobil vodo za izvajanje 31. in 33. člena OPPN (glede na to, da 20. člen navaja, da na območju ni obstoječega in ne predvidenega vodovodnega omrežja, 23. člen pa padavinsko vodo odvaja v obcestni odvodni kanal). Potrebno je zagotoviti vire vode za vlaženje pridobivalnih in manipulacijskih površin.

/** * mailchimp pop-up */