Podpora Eko kroga Zakonu o sežigalnicah in sosežigalnicah

VSEM POLITIČNIM STRANKAM v Državnem zboru republike Slovenije

Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora,

danes, 15.7.2021 bo v okviru 24. redne seje potekala  prva obravnava Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki predlaga izenačitev mejnih vrednosti izpustov emisij med specializiranimi sežigalnicami odpadkov in napravami za sosežig, kamor se uvrščajo tudi cementarne. Sprejetje zakona bi pomenilo zagotovitev manjšega obremenjevanja okolja in večjo zaščito zdravja prebivalcev v srednji Soški dolini ter vsaj deloma odpravilo izredno diskriminatorno ureditev, ki prebivalce živeče v okolici največje sosežigalnice odpadkov v Sloveniji, postavlja v položaj tretjerazrednih državljanov.

Na zdravju nevarne posledice sosežiga odpadkov je pred dobrim letom dni opozorilo skoraj 600 zdravnikov, ki so na odločevalce naslovili poziv o upoštevanju načela previdnosti pri podeljevanju dovoljenj za svojo dejavnost.  Danes žal ugotavljamo, da je bil poziv zdravnikov povsem preslišan, še več – cementarna Salonit Anhovo v svoji izjava celo predstavlja sosežig odpadkov kot glavno vodilo zelene preobrazbe v brezogljično družbo (!) in hkrati namerno prezre vedno večje skupne letne količine škodljivih emisij, ki jih emitira v okolje.

V društvu Eko krog podpiramo predlagan Zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov in apeliramo na poslanke in poslance vseh političnih strank, da glasujejo za sprejem zakona, ki bi zaščitil okolje in zdravje ljudi.

V nadaljevanju povzemamo nekatera najpomembnejša določila, ki jih zakon prinaša:

  • Izenačujejo se mejne vrednosti emisij škodljivih snovi v zrak za sežigalnice in naprave za sosežig, ta da se predpisane vrednosti za sosežigalnice zaostrujejo na raven, ki že velja za sežigalnice odpadkov.
  • Odpravlja izjeme, ki so doslej omogočale napravam za sosežig, da izpuščajo še večje količine škodljivih snovi od predpisanih, na primer žveplovih oksidov (SO2) in plinastih organski snovi (TOC).
  • Izenačen je časovni interval meritev emisij škodljivih snovi, tako da so tudi pri napravah za sosežig merodajne polurne povprečne vrednosti (in ne več celodnevne, ki so omogočale ‘skrivanje’ občasnih velikih vrednosti).
  • Dodatno so predpisane trajne meritrve emisij živega srebra (Hg), občasne meritve ostalih težkih kovin, dioksinov in furanov pa se morajo izvajati pod določenimi pogoji. Odpravlja se možnost, da se trajne meritve nekaterih škodljivih snovi (vodikovega klorida, vodikovega fluorida, SO2, NOx) nadomestijo zgolj občasnimi meritvami.
  • Krajša se dovoljeni čas preseganja mejnih vrednosti emisij v zrak v primeru motenj v tehnološkem procesu.
  • Podatki trajnih meritev škodljivih snovi v zrak se morajo sproti sporočati Agenciji RS za okolje, ki jih mora tekoče prikazovati na svoji strani.
  • Odpravlja se Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa, ki cementarnam dodatno omogoča večje izpuste rakotvornega benzena.

V društvu Eko krog podpiramo prebivalce srednjega Posočja v boju za čistejše in bolj zdravo okolje. Še kako dobro se namreč zavedamo, da so čista narava, pitna voda ter zdravo življenjsko okolje neprecenljive dobrine, ki jih je potrebno za vsako ceno zaščititi.

Na eni strani stoji podjetje, ki tudi s sosežigom odpadkov ustvarja visoke dobičke. Na drugi strani so prebivalci, ki že dolga leta trpijo in celo umirajo zaradi posledic onesnaževanja. Skrajni čas je, da se to uravnoteži in podjetje del dobičkov nameni za učinkovitejše preprečevanje škodljivih izpustov in bolj transparenten nadzor. Zato pozivamo vse politične stranke, da se jasno in ne le na načelni ravni opredelijo za čisto in zdravo življenjsko okolje ter  proti škodljivim praksam, kot je sosežig odpadkov v cementarni in na današnji seji podprejo predlagan Zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Lep pozdrav

Uroš Macerl, predsednik Eko kroga

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */