EKO KROGovi odgovori na obtožbe Salonit Anhova v medijih

Pooblaščenka Salonit Anhovo je v imenu navedene tovarne kot odziv na tiskovno konferenco (3.9.2019) v medijih navedla nekaj trditev, ki ne držijo in jih komentiramo v nadaljevanju.

Trditev: »Vprašanj o tem, kakšne naj bi bile izmerjene vrednosti s strani Salonit Anhovo, ki te vrednosti meri skladno s predpisi in s pomočjo poblaščenih institucij, nismo prejeli.«

Študijo smo v začetku pripravljali v sodelovanju z Zero Waste Europe, ki je glede emisij Salonit Anhovo prosila za naslednje podatke in o čemer obstojajo materialni dokazi:

  1. poročila in meritve trajnega emisijskega monitoringa od leta 2013 dalje, za vse merjene parametre ( prah, TOC, NOx SO2, CO, T, O2 vključno s pretokom odpadnih plinov) v izvorni obliki, tako kot jih pripravi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa;
  2. poročila in meritve občasnega obratovalnega monitoringa za vse merjene parametre od leta 2013 dalje v izvorni obliki, tako kot jih pripravi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa;
  3. podatke imisijskega monitoringa od leta 2013 dalje za vse merjene parametre ocenjevanja kakovosti zraka v okolici Salonita Anhovo v izvorni obliki;
  4. podatke, kdaj ste namestili in pričeli uporabljati SNCR napravo za zmanjševanje emisij NOx.

Odvetniška pisarna je z dopisom 30.4.2019 posredovanje podatkov zavrnila z naslednjo obrazložitvijo:

»Drugič, pomembno je poudariti, da so po členu 4 Aarhuške konvencije in po 1. členu slovenskega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ) samo javni organi, javni organi, ki jim nalogo zaupa država, izvajalci javne službe, drugi organi javnega prava in zasebni subjekti, ki so pod prevladujočim državnim vplivov, dolžni na zahtevo dati javnosti na voljo informacije o okolju. Naša stranka ni javni organ pač pa zasebni subjekt, ki ga ureja zasebno pravo, zato zahtevanih informacij o okolju ni dolžna javno objavljati. Poleg tega se, v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Aarhuške konvencije in po 6. členu, odstavek 1 ZDIJZ, lahko celo zavrne zahtevo za podatke o okolju,  naslovljeno na javni organ, če bi razkritje vplivalo na zaupnost komercialnih in industrijskih informacij. Poleg tega je treba pojasniti še, da po slovenski zakonodaji nasprotna stranka, v tem konkretnem primeru vi, nosite dokazno breme, da sporna vsebina ni nezakonita.

Ne glede na zgoraj navedeno pojasnjujemo, da so vam zaradi preglednega in konstruktivnega sodelovanja že poslali številne študije in poročila, ki so jih opravili akreditirani in pristojni organi in vključujejo vse ustrezne podatke o okolju. Omenjeni podatki jasno dokazujejo neresničnost podatkov, ki so bili navedeni v študiji, objavljeni na vaši spletni strani, in dejstvo, da so izmerjene vrednosti pod mejnimi vrednostmi, določenimi v slovenski in evropski zakonodaji. Glede na zgoraj navedeno menimo, da nam dodatnih študij in poročil ni treba posredovati. Poleg tega ni vzročne povezave med zahtevanimi podatki in spornimi vsebinami v vaši študiji.«

Trditev: »Zapisani so neresnični podatki o mejnih vrednostih, Salonit Anhovo nikoli ni presegal mejnih vrednosti.«

V delni odločbi o spremembi OVD, ki jo je 23.7.2018 izdala Agencija RS za okolje in je javno dostopna na njeni spletni strani, je na str. 77 napisano naslednje: »Naslovni organ je ugotovil, da je nujno zaradi dejanskega občasnega preseganja emisije dušikovih oksidov (NOx) v okoljevarstvenem dovoljenju določiti zahtevo iz BAT 19 Zaključkov o BAT po vgradnji SNCR tehnike za zmanjševanje emisije dušikovih oksidov, in obveznost zagotavljanja trajnega monitoringa emisije NH3 …«.

Torej preseganja mejnih vrednosti nismo ugotovili mi, pač pa ARSO. Zato jim je ARSO tudi naložil, da vgradijo SNCR napravo. Glede na to, da gre za državno institucijo, ki je ugotovila občasna preseganja emisij, se sprašujemo ali je tudi ARSO in ponudnik storitev gostiteljstva za ARSO (Ministrstvo za javno upravo) dobilo zahtevek za umik vsebin zaradi poseganja v ugled in dobro ime tovarne in ali je Salonit Anhovo sprozil ustrezne pravne postopke zoper navedeno odločbo, saj naj bila dejstva napačno ugotovljena.

 V študiji smo uporabili mejne vrednosti, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja ter okoljevarstvena dovoljenja, ki jih je podjetju Salonit Anhovo izdala ARSO in sicer:

  1. Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, v prilogi 1 je določena  dnevna povprečna mejna vrednost emisij NOx za sežigalnice: 200 mg/m3.  V isti uredbi in prilogi od leta 2016 dalje veljajo nove dnevne povprečne mejne vrednosti za emisijo NOx v cementarnah, ki sosežigajo odpadke in sicer 500 mg/m3. Pred tem je veljala mejna emisijska vrednost 800 mg/m3.
  2. Okoljevarstveno dovoljenje Salonit Anhovo iz leta 2007 ima za NOx določeno dnevno povprečno mejno in sicer 800 mg/m3. Leta 2016 se je spremenila Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov tako, da se je dnevna povprečna mejna vrednost za NOx znižala na 500 mg/m3. Uredba je predvidevala harmonizacijo okoljevarstvenih dovoljenj in znižanje emisij NOx v roku enega leta. Rok je potekel 20. februarja 2017. ARSO je okojevarstveno dovoljenje Salonitu Anhovo spremenil šele julija 2018.

Na ostale obtožbe o tem, da smo uporabili napačne informacije glede uporabe alternativnih goriv ter da pri izračunih naj ne bi uporabili pravih podatkov ne moremo konkretno odgovoriti, ker ne vemo točno, katere podatke in izračune ima v mislih, saj jih ne konkretizira in so do te mere pavšalni, da se do njih ne da opredeliti. V Eko krogu smo vedno delovali tako, da smo materiale posredovali medijem, da si mediji lahko sami ustvarijo sliko na podlagi dejstev. Hkrati smo vedno navajali metodologijo oz. metodologije, ki so nas vodile do naših izračunov, tako, da lahko vsakdo preveri točnost naših trditev.

Za konec naj simbolično dodamo, da če naj bi veljala logika Salonita Anhovo, velja še toliko bolj logika, da tovrstna navajanja podjetja preko pooblaščne odvetniške pisarne, kjer se nam očita, da navajamo neresnične podatke, da nismo zahtevali podatkov ter da med drugim navajamo neresnice s tem, da prihaja do preseganj mejnih vrednosti in glede na to, da za vse navedeno obstojajo materialni dokazi, ki so bili že v naprej predloženi, bi lahko tudi Eko krog zahteval umike vsebin saj tovrstne trditve posegajo v ugled in dobro ime Eko kroga ter podal zahtevek za umik teh trditev s strani Salonita Anhovo ter njene pooblaščene pisarne oz. zahteval umike s strani medijev.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */