ZAKAJ JE UREDBA O HRUPU TAKO POMEMBNA

Sporno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba-hrup), ki mnogim obstoječim virom ukinja aktivni status vira ter omiljuje dovoljene vrednosti hrupa, je prejšnja vlada sprejela v medijski senci, skoraj dva tedna po volitvah, ki so jo odnesle.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2009 za nočni hrup v okolju (Lnoč) priporočila mejne vrednosti 40 dB. Članicam, ki takih vrednosti kratkoročno ne morejo dosegati, pa priporoča, da postavijo vrednost Lnoč = 55 dB kot začasni vmesni cilj na poti k 40 dB. WHO dodaja, da vrednost zunanjega hrupa >55 dB v nočnem času povzroča resne vplive na zdravje ljudi, vplive na srčno-žilne bolezni, še posebej pa zelo moteče vpliva na spanje ter posledično povzroča bolezni povezane z motnjo spanja.

Leta 2018 je WHO izdala priporočila za mejne vrednosti za različne vire hrupa, med drugim za ceste, železnice in letališča. Za ceste močno priporoča znižanje ravni hrupa pod 53 dB (Ldvn), v nočnem času pa znižanje ravni pod 45 dB (Lnoč). Za železnice močno priporoča znižanje ravni hrupa pod 54 dB (Ldvn) in v nočnem času pod 44 dB (Lnoč). Za letališča močno priporoča znižanje ravni hrupa pod 45 dB (Ldvn) in v nočnem času pod 40 dB (Lnoč).

Po prenosu evropske Direktive o hrupu v naš pravni red najprej z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, je bila nato leta 2005 sprejeta še prva Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa. Vlada je s slednjo podala zavezo, da se bodo obstoječe naprave prilagodile mejnim vrednostim za 3. stopnjo varstva pred hrupom najkasneje do 31.10.2007. V kasnejših letih je vlada RS uredbo 4 krat spremenila, vsakokrat v škodo ljudi, zdravega življenjskega okolja in v korist onesnaževalcem okolja. Tabela predstavlja povzetek sprememb Uredbe od prve objave leta 2005 do danes.

Datum objave Uradni list štev. Mejne vrednosti hrupa, v skladu s katerimi bi morali obratovati IPPC oz. IED zavezanci po prilagoditvi Skrajni datum za prilagoditev
23.11.2005 105/2005 Veljavne mejne vrednosti za 3. stopnjo varstva pred hrupom: Ldan = 58 dB,
Lvečer = 53 dB,
Lnoč = 48 dB,
Ldvn = 58 dB.
31.10.2007
7.4.2008 34/2008 nespremenjene 31.12.2009
28.12.2009 109/2009 nespremenjene 31.12.2011
30.7.2010 62/2010 nespremenjene 31.12.2020
22.6.2018* 43/2018   Veljavne mejne vrednosti za 4. stopnjo varstva pred hrupom: Ldan = 73 dB,
Lvečer = 68 dB,
Lnoč = 63 dB,
Ldvn = 73 dB.
 

*Sporna Uredba-hrup

Stanovanja po Uredbi-hrup sodijo v 2. ali 3. stopnjo varstva in tem mejnim vrednostim se morajo prilagoditi industrijski viri hrupa. Vendar pa ista uredba napravam, za katere je že bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, omogoča obratovanje z mejnimi ravnmi za 4. stopnjo varstva pred hrupom, ki so znatno višje kot za 2. ali 3. stopnjo.

S sporno Uredbo-hrup je Vlada RS tudi odpravila roke do katerih se morajo obstoječe ceste, železniške proge, večja letališča prilagoditi mejnim vrednostim kazalcev hrupa. Tako upravljavcev teh virov hrupa k prilagajanju novim mejnim vrednostim ne zavezuje noben predpis.

Kot rečeno, zadnja uredba mnogim virom hrupa ukinja status vira ter omiljuje dovoljene vrednosti v korist onesnaževalcev. Zgolj za primer navajamo ladje in pristaniško dejavnost.

Z novo Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa so črtane ladje kot vir hrupa. Zakaj ladje niso več vir, zakonodajalec ni obrazložil, navaja pa, da je to bila želja Luke Koper. Nad hrupom ladij v Luki se torej ne bo več mogoče pritožiti.

Hrup ostalih naprav v Luki Koper se bo po novem ocenjeval po mejnih vrednostih, ki veljajo za linijske vire hrupa. To pomeni, da bo dovoljen za kar +7 dB(A) višji hrup, kar pomeni več kot 5x večjo obremenitev kot doslej. Takšna odločitev je nenavadna tudi zaradi smernic EU, kjer so ladje nedvomno upoštevane kot viri hrupa.  Zakonodajalec jih je na osnovi želje Luke Koper opredelil kar kot linijske vire, za katere veljajo manj stroge mejne vrednosti, čeprav za to ni imel prave strokovne osnove. Za pristanišče kot takšno po novem veljajo višje mejne vrednosti in sicer namesto dosedanjih Ldan=58 dB(A), Lvečer=53 dB(A) in Lnoč=48 dB(A) nove vrednosti Ldan=65 dB(A), Lvečer=60 dB(A) in Lnoč=55 dB(A). Sprememba pomeni velik dodaten odmik od priporočil Svetovne zdravstvene organizacije.

Naš cilj je, da Ministrstvo za okolje in prostor zagotovi raven varstva proti hrupu v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije ter s tem namenom javnost vključi že v zgodnjih fazah načrtovanja sprememb zakonodaje, ki ureja hrup v okolju.

Zato smo julija 2018 vložili pobudo za presojo ustavnosti sporne Uredbe-hrup. Podobno je februarja letos naredil tudi Urad varuha človekovih pravic.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */