Pripombe na osnutek odloka proti PM10

Na spletni strani MKO je bil pod številko 0071-297/2012 dne 26.7.2012 objavljen Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja (DOC, 780 KB, v nadaljevanju Osnutek). Rok za sprejem mnenj in pripomb se je iztekel včeraj, pripombe je poslal tudi Eko krog (PDF, 225 KB).

Razdelitev delcev PM10 v Trbovljah po viru
Delež industrije tudi pri delcih PM10 nikakor ni zanemarljiv, a Osnutek ukrepe na tem področju podcenjuje. Na sliki je ocena virov delcev PM10 na merilnem mestu Trbovlje (vir: Poročilo pilotnega projekta “Opredelitev virov delcev PM10 v Sloveniji”, ARSO, 2007, PDF, 3,5 MB). V deležu Ostalo se skrivajo tudi kamnolomi.


Prve pripombe na delovno gradivo je Eko krog poslal pripravljalcu Osnutka že v času priprave Osnutka. Ugotavljamo, da je pripravljalec v celoti prezrl ključno pobudo Eko kroga, da se »prvenstveno rešujejo problemi z emisijami PM10 iz velikih virov onesnaženja, pri katerih lahko glede na njihov energent ali proizvodni postopek (in analizo kemijske sestave emitiranih PM10) sklepamo, da sodijo med zdravju bolj nevarne«. Društvo Eko krog je podalo naslednje pripombe na obravnavani Osnutek:

 1. Z veseljem ugotavljamo, da so v Osnutku predvidene spodbude za priklapljanje individualnih kurišč na daljinsko ogrevanje in plinovod, subvencije za uporabo čiste energije in za zamenjavo starih kurilnih naprav s sodobnejšimi.
 2. Iz besedila Osnutka ni razvidno ali se načrt za kakovost zraka izdeluje s ciljem zmanjšanja vplivov na zdravje ali zaradi papirologije same.
 3. Iz besedila Osnutka ni razbrati ne želje in ne zahteve po kvalitetni sanaciji zasavskega zraka, ki bi prvenstveno zmanjšala koncentracije zdravju najbolj nevarnih delcev. Namesto tega Osnutek temelji zgolj na procentualnem zmanjšanju koncentracij. Tovrstna ignoranca kaže na zavestno protežiranje industrije, nespoštovanje uzakonjenih načel preventive in previdnosti ter ogrožanje zdravja prebivalcev.
 4. Osnutek se s kontrolo peči natančno loteva posameznikov (predvideva poostren nadzor države), medtem ko se industrije praktično ne dotakne, niti ne predvideva kakšnih poostrenih nadzorov nad njihovimi emisijami.
 5. Poostreni pritiski na posameznika in odlaganje nujnih ukrepov v industriji na nedoločeno prihodnost, škodujejo tako zdravju Zasavčanov kot tudi ugledu države.
 6. Eko krog zahteva, da se v Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja vključijo naslednje vsebine:
  • Obstoječim industrijskim onesnaževalcem Ministrstvo pristojno za okolje spremeni okoljevarstvena dovoljenja tako, da od njih zahteva učinkovitejše čiščenje odpadnih dimnih plinov in jim predpiše strožje mejne vrednosti za emisije snovi v zrak.
  • V 2.odstavek 4. člena odloka se doda nova alineja: »– pravne osebe prilagodijo svoje procese tako, da njihove emisije delcev v zrak ne presežejo 10 mg/m3«.
  • Država poostri okoljski nadzor nad izvajalci gospodarskih dejavnosti, ki imajo svoje obrate na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
  • Dokler traja izvajanje ukrepov iz tega odloka, se na območju Zasavja dovoljuje izključno samo uvedba novih industrijskih obratov (ali spremembe obstoječih tehnologij) s tehnologijami z minimalnimi emisijami snovi v zrak. Sprejemljive emisijske parametre določi ministrstvo, pristojno za okolje, ki tudi sprotno preverja skladnost emisijskih meritev in sprejemljivih okoljskih parametrov.
  • Država preko instrumentov dodatnega nadzora zagotavlja verodostojnost meritev industrijskih emisij snovi v zrak, tako v času normalnega obratovanja, kot tudi pri zaustavitvah in zagonih proizvodnje oziroma pri izpadih filtrov. Vsi podatki o emisijskih meritvah so tudi v svoji osnovni obliki dostopni zainteresirani javnosti in jih je upravljavec dolžan javnosti posredovati v 30. dneh po prejemu pisnega zahtevka.
  • Država mora zagotoviti ugotovitev dejanskega vpliva (in prispevka PM10) industrije na onesnaževanje zraka v Zasavju. Prepričani smo namreč, da meritve, ki se zdaj izvajajo, ne dajejo verodostojnih rezultatov.
 7. Poleg tega Eko krog zahteva, da pripravljavec natančneje razdela naslednja poglavja:
  5.3 Ukrepi na drugih področjih
  Pri ukrepih na malih kurilnih napravah je natančno razdelan nadzor nad malimi pečmi in občani (glej poglavje 5.1.2.6 Izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah). V poglavju 5.3. manjka navedba kdo in kako bo nadzoroval velike peči in industrijo?
  5.3.1.2 Zmanjševanje ubežnih emisij
  »Izvajalci gospodarskih dejavnosti pripravijo program za zmanjševanje ubežnih emisij v katerem identificirajo izvore le-teh in izvedejo ukrepe za njihovo zmanjšanje.« –
  Manjka zahteva do kdaj naj ga pripravijo, kam naj ga oddajo, kdo ga preverja in potrjuje, koliko bo sploh zavezujoč, kdo nadzira izvedbo in kakšne so sankcije za tiste, ki programa ne bodo izdelali?
  5.3.1.3 Spodbujanje BAT tehnologij
  »Izvajalci gospodarskih dejavnosti v okviru BAT spodbujajo tehnologije, ki imajo najmanj obremenitev zraka z delci PM10.« – Torej nobene zahteve, nobene kontrole, nobene spremembe OVD, nobenih strožjih mejnih vrednostih za emisije PM10 v zrak, nobenih omejitev obratovanja ob napovedih večdnevnih inverzij in nobenih zahtev po učinkovitejših čistilnih napravah. Ne verjamemo, da bi se katerakoli industrija lotila menjave čistilnih naprav ali menjave sistema proizvodnje, ki bo manj obremenjeval okolje, če ni k temu prisiljena. Iz tovrstne dikcije je jasno, da pripravljavec nima interesa za dejansko izvedbo ukrepov na industriji.
  5.3.1.5 Zmanjševanje prašenja deponij, gradbišč in voznih površin podjetij
  »Izvajalci gospodarskih dejavnosti proučijo in uporabljajo nove metode koagulacije, ki zagotavljajo učinkovito zmanjševanje prahu.« – Dodati navedbo kdo in kako bo nadzoroval uporabo teh metod?
  5.3.1.6 Zaščita kamnolomov in površin z različnimi materiali, ki so odprti
  »Izvajalci gospodarskih dejavnosti zaščitijo in preprečujejo odnašanje prašnih delcev z vseh odprtih površin zemljišč. – Dodati zahtevo, do kdaj naj to zagotovijo, kdo bo nadzorovali izvedbo in roke?
  5.3.2 Zmanjševanje prašenja na peskokopih in kamnolomih
  »Država poostri nadzor nad delovanjem obstoječih kamnolomov in peskokopov ter nad nezakonitimi peskokopi in kamnolomi. Na podlagi inšpekcijskega nadzora se zagotovi izvajanje potrebne sanacije tudi v manjših peskokopih.« – Dodati terminske roke za izvedbo sanacij in zapisati, kdo potrjuje sanacijske programe?
  5.3.3 Izobraževanje in osveščanje
  V poglavje 5.3.3.1 (Vzpostavitev posebnega spletnega mesta za kakovost zraka) dopisati zahtevo za dostop do sprotnih podatkov o emisijah snovi v zrak iz posameznih industrijskih objektov.

Menimo, da so naše pripombe razumne in v interesu prebivalstva.

5 Responses
 1. CROSS

  Če so z odlokom ljudem v Zasavju PREPOVEDALI kurjenje premoga doma,naj PREPOVEDO še Lafargu kurjenje 100 ton !!! nevarnih svinjerij na dan…in kurjenje s petrolkoksom,ki tudi ni nedolžen…pa bo bolš…

  Glede prometa v Zasavju bi lahko uporabili jugo sistem par-nepar,če pa začnejo še plužit in posipavat ceste,tudi soljenje ne bo več potrebno v tistem enem !!! tednu zime…bravo ARSO…verodostojni podatki…

  Kje sta že toplovod in plin??

 2. Marija Fabjan

  V Aavazovem mailu od 13.09. 2012 je naveden odlomek iz nedavnega govora ameriške kandidatke za senat Elisabeth Warren in kar tukaj za silo prevedem:

  “Korporacije niso ljudje. Ljudje imajo srca, otroke, zaposlijo se, zbolijo, jočejo, plešejo. Ljudje živijo, ljubijo in umro. In to je pomembno, ker te dežele ne upravljamo za korporacije, ampak za ljudi.”

  V neoliberalnem kapitalizmu je kapital postal pomembnejši od človeka. Deželo pa nam upravljajo v njegovem (kapitalovem) in še to kratkoročnem interesu.

 3. CROSS

  Vodja oddelka za okolje pri inštitutu EMV je za RTS izjavil-citiram:

  “Enostavno čezmernih obremenite okolja NI…”

  “Strank v postopku v smislu posameznikov NE BO…”

  To pa je res “STROKOVNA” študija…plačanci…

  Ko sem se s Kuma peljal za rešilcem,ki je imel na vratih napis -vozilo doniral LAFARGE-,mi je včeraj postalo kar slabo…

  Pokvarjenci…

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */