Izjava za javnost – November 2008

0

20. novembra 2008 je Agencija Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju agencija) podala sporočilo za javnost, kot odgovor na izjavo Varuhinje človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik, v kateri je varuhinja izrazila svojo zaskrbljenost zaradi zdravstvenega stanja ljudi in okolja v Zasavju, ki je slabše kot v ostalih območjih Slovenije, kar kaže na potrebo, da so tovrstne odločitve sprejete z največjo mero previdnosti in usmerjene k preprečevanju izvorov škodljivih posledic človekovega ravnanja na okolje. Varuhinja človekovih pravic je izrazila razočaranje nad odločitvijo agencije, da zavrne predlog, da bi v ponovnem postopku odločanja o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu sodelovala tudi izvedenec s področja hidrometeorologije in izvedenec medicinske stroke.

Zadnje sporočilo za javnost, ki ga je podala agencija, nas še enkrat jasno opozarja, da glavni cilj izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu ni varovanje okolja in s tem tudi življenja v njem, temveč v čim večji meri, ne ozirajoč se na škodo v okolju, ustreči poslovnim željam Lafarge Cementa. Na tem mestu opozarjamo na nekatere nevzdržne navedbe iz agencijinega sporočila za javnost.

Agencija v svojem odgovoru varuhinji in slovenski javnosti piše, da je postopek odločanja o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement »postal tako odmeven, da se v javnosti, še v času, ko postopek traja, zadeve precej enostransko interpretirajo«. Iz zapisanega se zdi, da agenciji ne ustreza obveščenost javnosti v imenovanem postopku, kar se v smislu stalnega poudarjanja  pomembnosti obveščenosti javnosti in njenega sodelovanja v upravnih postopkih  precej nenavadno sliši. Nenazadnje se ponovno poraja vprašanje, kako je novica o začetku postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement v javnost sploh prišla. Ali je bilo to javno naznanilo, novička na spletu ali kaj tretjega?

Ob tem naj ponovno spomnimo na dve stvari. Prvič, kako krčevito se je agencija branila novih strank v postopku. In drugič, kako kljub stalnemu opozarjanju, da poročilo Elektro Inštituta Milan Vidmar, na osnovi katerega je bilo ocenjeno vplivno območje Lafarge Cementa, predpostavlja obratovanje naprave ob uporabi običajnega goriva in kljub zahtevi po reviziji obravnavanega poročila, ta revizija nikoli ni bila narejena.

Kljub temu, da, kot piše agencija, »je na agenciji zaposleno večje število vrhunskih strokovnjakov, ki opravljajo strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni«, nihče izmed teh vrhunskih strokovnjakov, ki naj bi varovali pravice državljanov, v upravnem postopku ni »ugotovil« hudo pomanjkljive ocene vplivnega območja Lafarge Cementa, nihče ni poudaril geo-morfološke in v zvezi z njimi meterološke posebnosti Zasavja, niti izdelal primerjalne ocene preteklih in sedanjih obremenitev Zasavja. Še huje, taisti vrhunski strokovnjaki iz agencije od leta 2002 do leta 2006 niso ugotovili, da trajne meritve emisij v Lafarge Cementu opravlja nepooblaščena oseba in to z nekalibrirano opremo, zaradi česar so se vsa ta leta v javnosti kot problematične napačno izpostavljale le emisije SO2, ne pa tudi emisije prahu in rakotvornih spojin. Hkrati nam še danes nihče od vrhunskih strokovnjakov iz agencije ne zna pojasniti, kako to, da so se po zagonu odžvepljevalne naprave leta 2007 emisije prahu iz Lafarge Cementa enormno povečale in so danes pet do šest krat, torej za 500 do 600 odstotkov večje kot leta 2005. In nenazadnje, še danes nihče od vrhunskih strokovnjakov agencije ne ve, koliko izpadov filtrov ima letno Lafarge Cement in kakšne so emisije med temi izpadi – še danes je edini vir tovrstnih informacij Lafarge Cement sam, ki pa izpade filtrov praviloma zanika.

Prav zaradi kolapsa vrhunskih strokovnjakov iz agencije je bila podana pobuda za izvedbo dokaza z »izvedenci hidrometereološke in medicinske stroke«. Ob tem nikoli nismo trdili, da uradne osebe iz agencije nimajo »povsem zadostnih znanj za proučitev problematike s tega vidika«. Žal pa se v primeru izdaje okoljevarstvenega soglasje za Lafarge Cement vse bolj kaže, da vso to znanje ne deluje v prid državljanov in okolja, v katerem živijo.

Veseli nas, da »glede medicinske stroke agencija sproti spremlja rezultate in ugotovitve na tem področj in da so strokovnjaki agencije intenzivno sodelovali pri projektu Od podrobnejše analize okolja in zdravja v zasavski regiji, do odpravljanja razlik v zdravju, ki ga je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.« Upamo, da bo agencija v postopku izdaje dovoljenja upošteval tudi njene zaključke:

– Raziskava je potrdila pomembno višjo prevalenco kroničnih in pogostih akutnih bolezni dihal pri otrocih, ki živijo na srednje oziroma močno in zelo močno onesnaženih območjih Zasavja v primerjavi z območji Zasavja, ki so nič ali malo onesnažena. Pomembno je, da najdemo rešitve, kako zagotoviti učinkovito varovanje okolja ter trajen monitoring stanja okolja in zdravja prebivalcev v Zasavju, za kar pa bo potrebno tesno sodelovanje vseh struktur zasavskih občin, pa tudi države, ki mora biti zaradi nacionalne pomembnosti nekaterih točkovnih onesnaževalcev Zasavja aktivno vključena.

– Tveganje, ki ga ima prebivalec ali prebivalka statistične regije Zasavje, da bo zbolel(a) za katerokoli obliko raka, je vecje od tveganja prebivalcev celotne Slovenije. Pri ocenjevanju tveganj posameznih vrst rakov je bilo ugotovljeno, da je pri obeh spolih v Zasavju v primerjavi s celotno Slovenijo večje tveganje pljučnega raka, pri moških je večje še tveganje rakov glave in vratu, pri ženskah pa rakov debelega črevesa in danke. Znotraj regije Zasavje imajo večje tveganje vseh rakov in vecje tveganje pljučnega raka prebivalci na vzhodu regije.

– Prebivalci, ki živijo v bližini Lafarge Cementa in Termoelektrarne v Trbovljah, imajo povečano tveganje, da bodo zboleli za katerokoli vrsto raka, med posameznimi vrstami raka pa imajo večje tveganje pljučnega raka. Podobno kot v Trbovljah imajo tudi prebivalci v Hrastniku, ki živijo v bližini steklarne in podjetja TKI, povečano tveganje katerekoli vrste raka, med posameznimi lokacijami pa povečano tveganje pljučnega raka in rakov sečil.

Prepričani smo, da vsled pomembnosti in zahtevnosti odločitve pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement ni dovolj le spremljati določene projekte, v njih sodelovati in podobno. Glede na posebnosti Zasavja – še posebej glede na bremena preteklosti, ki jih nosi in jih bo nosilo tudi v prihodnosti – bi mnenja strokovnjakov hidrometeorološke in medicinske stroke nujno morala biti vključena v sam spis postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu, agencija pa bi se do teh mnenj morala jasno opredeliti.

Žal pa se dogaja, da agencija na eni strani nekritično sprejema nešteto dopolnitev Lafarge Cementa k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje (kar kaže tudi na to, da Lafarge Cement v času, ko je podal vlogo za okoljevarstveno dovoljenje, nanj sploh ni bil pripravljen), na drugi strani pa taista agencija zavrače vse pobude stranskega udeleženca v postopku Uroša Macerla. Agencija je tako npr. v preteklosti opravila ogled Lafarge Cementa, zavrnila pa ogled kmetije, ki leži v vplivnem območju te cementarne, sedaj pa je agencija zavrnila predlog, da se pridobijo mnenja izvedencev hidrometeorološke in medicinske stroke … Pri tem naj spomnimo, da je drugostopenjski organ (Ministrstvo za okolje in prostor) vse pripombe, ki jih je do sedaj v postopku podal stranski udeleženec Uroš Macerl, prepoznal kot utemeljene. To je pomembno, še posebej ob dejstvu, da so vse pripombe bile podane v smislu varovanja okolja in življenja v njem.

Na tem mestu se zahvaljujemo varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek – Travnik za izkazano razumevanje in skrb za zdravstveno stanje prebivalcev Zasavja. Veseli smo njenega mnenja, da je potrebno tovrstne odločitve sprejemati z največjo mero previdnosti in usmerjeno k preprečevanju izvorov škodljivih posledic človekovega ravnanja na okolje. Urad gospe varuhinje je eden izmed redkih državnih organov, ki razume okoljsko in zdravstveno problematiko Zasavja in zagovarja dejstvo, da imamo tudi Zasavčani pravico do zdravja. Žal pa se  resnosti problema vse lokalne in državne strukture še ne zavedajo.

Aktivisti Eko kroga

Izjava za javnost (november 2008)

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */